ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ท่องเที่ยวแดนมังกร ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42446 นายชนินทร์ ไหมทอง 4/12  
2 42519 นายภูริชกานต์ คงนาค 4/12  
3 42628 นายภาณุวัฒน์ คานศรี 4/12  
4 40527 นางสาวแกมแพร คีรีโชติ 6/1  
5 43214 นางสาวปิยนุช จารัตน์ 6/10  
6 43256 นางสาวกิตติยา ศิริรจน์ 6/14  
7 43267 นางสาวเพ็ญพิชชา สายบุตร 6/14  
8 40751 นายสุรพันธ์ ดวงศรี 6/14  
9 43269 นางสาววทัญญา ดีมั่น 6/14  
10 40750 นางสาวสุธาทิพย์ นิยมตรง 6/16  
11 40607 นางสาวอรณี นามวงษ์ 6/3  
12 40601 นางสาวมานิตา พริ้งเพราะ 6/3  
13 40640 นางสาวพิมพ์ลภัทร์ พิยะภา 6/7  
14 40955 นายเสกสันต์ แสนกงชัย 6/7  
15 40910 นางสาวกันยารัตน์ กล้วยสุข 6/7  
16 40667 นางสาวชนิภรณ์ ขิมทอง 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  11 คน