ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วัฒนธรรมฝรั่งเศล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายปกครอง มีสมบัติเลิศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44822 นายศิวัช สิงห์ชัย 4/10  
2 44831 น.ส.ปนัดดา สายคำยศ 4/12  
3 44833 น.ส.รัตนวรินทร์ สงบใจ 4/12  
4 44834 น.ส.สุพิชฌาย์ จันทรมนตรี 4/12  
5 42894 น.ส.กมลลักษณ์ ชิ้นทอง 4/14  
6 44844 น.ส.จันทิมา บุโพธิ์ 4/14  
7 42922 น.ส.ปาริดา กันทิน 4/15  
8 42619 น.ส.ปัญญาพร ชิลเลอร์ 4/15  
9 44860 น.ส.วรัญญา หาญสุด 4/15  
10 42593 น.ส.คัมภีรพรรณ วิเศษยา 4/15  
11 42939 น.ส.สุกัญญา ยังมี 4/16  
12 44806 นายไกรวิชญ์ มีมาก 4/9  
13 41846 นายธนากร ยันอินทร์ 5/14  
14 41620 นางสาวปิยะฉัตร พลสิงห์ 5/14  
15 44705 นางสาวธรัญญา พิศงาม 5/14  
16 43103 นางสาวสุนันทา จารัตน์ 5/15  
17 44726 นายณัฒิพงษ์ ปัญญา 5/15  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  13 คน