ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เปิดโลกแดนปลาดิบ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42504 นายณัชพล เที่ยงธรรม 4/11  
2 42524 นายวัฒนานนท์ พันธุ์หินลาด 4/11  
3 44836 นายเกียรติศักดิ์ พวงจำปา 4/13  
4 42451 น.ส.ณัฐสุดา เนียมหอม 4/14  
5 44700 นางสาวกุลสิลา บุตรงาม 5/14  
6 44710 นายปาริชาติ ตาอุตร 5/14  
7 44714 นางสาวฟ้าปณาลี โพธิ์เงิน 5/14  
8 44711 นายพงศกร สายยศ 5/14  
9 44718 นางสาวสนชนก บุญสถิตตระกูล 5/14  
10 44706 นางสาวนธกร แสนดี 5/14  
11 44722 นางสาวอัจฉริยา สุธาอรรถ 5/14  
12 44703 นางสาวดารินี พ่วงงามพันธ์ 5/14  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  7 คน