ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม พับกระดาษ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสมปอง ประทุมปี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 26
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45260 ด.ช.ชาคร ปรึกษาดี 1/11  
2 45222 ด.ช.ณัชพล ทัพพันธ์ชัย 1/10  
3 45271 ด.ช.ปรัตถกร คำงาม 1/11  
4 45334 ด.ช.กิตติกานต์ ตินตะชาติ 1/13  
5 45348 ด.ช.ธัญวิชญ์ แอบศรีหาด 1/13  
6 45404 ด.ญ.อนันตา ศรีสมุทร 1/14  
7 45378 ด.ช.ณภัทร ฉิมมาลี 1/14  
8 44948 ด.ช.ชาคร บุญชูงาม 1/3  
9 44968 ด.ช.เมธากร บุญสาลี 1/3  
10 44979 ด.ญ.กานต์ธีรา บุญมาโนน 1/4  
11 45049 ด.ญ.แสงรวี เนตรวงศ์ 1/5  
12 45043 ด.ช.ศักดา ศัตรูพินาศ 1/5  
13 45013 ด.ช.ก้องภพ ยองทอง 1/5  
14 45036 ด.ช.ภูริศร์ โพธิ์คำ 1/5  
15 45037 ด.ช.ยศพล จีนมะโน 1/5  
16 45064 ด.ช.เตชิต เถียรทองศรี 1/6  
17 45118 ด.ญ.ภัณฑิรา โพธิ์เงิน 1/7  
18 45106 ด.ญ.ณัฐธิดา จันทโสภา 1/7  
19 45100 ด.ช.เจตนิพัทธ์ พูนแสง 1/7  
20 45113 ด.ช.ธีรธร เสาวรส 1/7  
21 45178 ด.ญ.ชมนาด สายแสง 1/9  
22 45189 ด.ช.ปณิธาน บุญสุยา 1/9  
23 45181 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชลธิศชโลธร 1/9  
24 45209 ด.ญ.สุพัตรา กรอบเพ็ชร 1/9  
25 45210 ด.ช.อรรถพล ถึงสุข 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  7 คน