ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Math for you ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวปิยนุช ดุมนิล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45068 ด.ช.ธนภัทร ชิดชอบ 1/6  
2 45063 ด.ช.เดชาธร มะสูงเนิน 1/6  
3 45066 ด.ช.ธนกฤต เรียบร้อย 1/6  
4 45171 ด.ญ.อติญาพร คมสัน 1/8  
5 45139 ด.ญ.จารุวรรณ เหมือนคิด 1/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  2 คน