ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม DIY2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอรอนงค์ เนตรถาวร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43629 เด็กชายชนะชัย มาลัย 3/9  
2 43671 เด็กชายกรภัทร์ แผ่นทอง 3/9  
3 43702 เด็กชายภูริณัฐ บุญศรี 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  0 คน