ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม หุ่นยนต์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวชฎารัตน์ สำนักนิตย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43309 เด็กชายกิตติธัช ใจองอาจ 3/1  
2 43342 เด็กชายศิวกร สกุลเจีย 3/1  
3 43337 เด็กชายภูริช ศิริทิพย์ 3/1  
4 43315 เด็กชายชนินทร์ ทรัพย์โภค 3/1  
5 43308 เด็กชายกิตติณัฐ เพชรสุริยา 3/1  
6 43313 เด็กชายชญาณภัทร คำสิน 3/1  
7 43726 เด็กชายชัยธวัช เยี่ยมรัมย์ 3/10  
8 43400 เด็กหญิงณิฐิตา สามาลย์ 3/3  
9 43394 เด็กหญิงชาลิสา เปรียบนาน 3/3  
10 43397 เด็กหญิงฐิติพร จันทร์คล้าย 3/3  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  3 คน