ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สวนในภาชนะ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43730 เด็กชายณัฐนนท์ เสือประโคน 3/10  
2 43794 เด็กชายปัณณวิชญ์ บุญสุยา 3/11  
3 43856 เด็กหญิงศศิธร ชูจิตต์ 3/12  
4 43825 เด็กหญิงชรินรัตน์ พอกแก้ว 3/12  
5 43838 เด็กหญิงปพิชญา คงชื่นใจ 3/12  
6 43833 เด็กหญิงธันยพร ศรีพรหม 3/12  
7 43823 เด็กชายเจษฎา ยงคง 3/12  
8 43960 เด็กชายเปรมชัย มิ่งขวัญ 3/12  
9 43822 เด็กหญิงจิราพร มิฆเนตร 3/12  
10 43860 เด็กชายอภินันท์ โสวพรรณ 3/12  
11 43849 เด็กชายภูวเรศ วลัยศรี 3/12  
12 43386 เด็กหญิงอวยพร ยอดหงษ์ 3/2  
13 43346 เด็กหญิงกรกนก เวลาเกิด 3/2  
14 43466 เด็กชายศิขรินทร์ มะวิญธร 3/4  
15 43462 เด็กหญิงรักษิตา แถบทอง 3/4  
16 43476 เด็กหญิงอินทิรา แก่นแก้ว 3/4  
17 43572 เด็กหญิงอัญมณี ดวงศรี 3/5  
18 44746 เด็กหญิงศศิพิมพ์ เปล้ากระโทก 3/5  
19 43568 เด็กหญิงสุภาวดี จบหล้า 3/5  
20 43557 เด็กชายรัฐธนินท์ ธนิตสุทธิพงศ์ 3/6  
21 45411 เด็กหญิงรมิตา ตีรวัฒนประภา 3/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  13 คน