ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ลูกเสือกองเกียรติยศ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายชัยพร สืบนุการณ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 31
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45310 ด.ช. พงศิริ เสาทอง 1/12  
2 45311 ด.ช. พลสรรค์ ฉัตรธนเกียรติ์ 1/12  
3 44434 เด็กชายภูรภัทร เครือสุวรรณ 2/11  
4 44442 เด็กชายสิทธิศักดิ์ สมมี 2/11  
5 44411 เด็กชายณรงวัตษ์ สังข์พิทักษ์กุล 2/11  
6 44569 เด็กชายภูมิไท สายบุตร 2/14  
7 44538 เด็กชายกฤตนัย หงษ์สูง 2/14  
8 44559 เด็กชายพงศ์วิชญ์ วรกิตสิทธิสาธร 2/14  
9 44568 เด็กชายภานุมาส ศิริโยธา 2/14  
10 44575 เด็กชายวุฒิชัย ถาเหง้า 2/14  
11 44179 เด็กชายกรกช ศรีสุภาพ 2/6  
12 44226 เด็กชายกิตติพงษ์ รักงาม 2/7  
13 43762 เด็กชายสรวิศ นิตรลาภ 3/10  
14 43753 เด็กชายวงศธร อยู่ครบ 3/10  
15 43745 เด็กชายพรพิศิษย์ บุราคร 3/10  
16 43765 เด็กชายอภินันท์ จันทเขต 3/10  
17 43900 เด็กชายรพีพงศ์ ศรีสม 3/13  
18 43923 เด็กชายธนภัทร ไตรบัญญัติกุล 3/14  
19 43579 เด็กชายจักรภัทร ชินวงศากุล 3/7  
20 43526 เด็กชายกันตพงษ์ พะนอนเขต 3/7  
21 43595 เด็กชายปรัชญา เสาทอง 3/7  
22 43573 เด็กชายกมล เสาชัย 3/7  
23 43636 เด็กชายณัชพล ชูผล 3/8  
24 43654 เด็กชายภูมินทร์ แป้นทอง 3/8  
25 43614 เด็กชายศุภกิตติ์ เพชรใส 3/8  
26 42633 นายวิรุฬ ภูวดลไพโรจน์ 4/8  
27 41708 นางสาวพิมพ์ผกา ทวีอินทร์ 5/14  
28 40822 นายธนวรรธณ์ จันทเขต 6/15  
29 41082 นายนิธิศ เลิศงาม 6/15  
30 40629 นายนภัทร นิราศภัย 6/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  29 คน
เพศหญิง =  1 คน