ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม อาสาจราจร ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสงัด ศรีผ่องงาม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45360 ด.ช.รัตนชัย ก้านน้อย 1/13  
2 45345 ด.ช.ทัยคชา บัวเงิน 1/13  
3 45358 ด.ช.ภูริณัฐ วงษ์อัยการ 1/13  
4 45381 ด.ช.ณัฐภูมิ แพงงาม 1/14  
5 45383 ด.ช.ธนพล จุฑาจันทร์ 1/14  
6 45410 ด.ช.อินทนนท์ ใจกล้า 1/14  
7 45396 ด.ช.ภูวกฤต ภัทรากรเรืองกุล 1/14  
8 45373 ด.ช.กีรติ สิงห์ชัย 1/14  
9 45008 ด.ช.สรัล ปัญญาเอก 1/4  
10 44981 ด.ช.กิตติศักดิ์ เพราะทอง 1/4  
11 44991 ด.ช.ธีรภัทร แซ่ลี้ 1/4  
12 44996 ด.ช.พีรพัฒน์ บุญมี 1/4  
13 45165 ด.ช.วุฒิภัทร แต่งงาม 1/8  
14 44577 เด็กชายศุภชัย สนั่นน้ำหนัก 2/14  
15 44207 เด็กชายพีรกานต์ เสนาะเสียง 2/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  0 คน