ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โครงงานวิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์ ) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางจงเจตน์ ปิตาทะสังข์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 412
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43737 น.ส.นัทธรมัย เบ้าเงิน 4/5  
2 43630 น.ส.ชนาภา จำปีศรี 4/7  
3 45467 น.ส.อรัญญา ศรีหาเวช 4/7  
4 43724 น.ส.ชนิตา เกิดลาภ 4/7  
5 42335 นางสาววริศรา บรรจุงาม 5/2  
6 42321 นางสาวทิพปภา อะนะรัมย์ 5/2  
7 42421 นางสาววิรวรรณ เจือจันทร์ 5/2  
8 42406 นางสาวนวพร พวงศิริ 5/2  
9 41597 นางสาวอัญชิษฐา สืบวัฒนพงษ์กุล 6/1  
10 41568 นางสาวณัฐกมล คุณมาศ 6/1  
11 41749 นางสาวเบญญาภา ธงไชย 6/2  
12 44586 นายธีรภัทร บุญทัน 6/2  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  11 คน