ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ 2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายกัมปนาท พวงบุญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43320 เด็กชายเตธนิน สายแสงจันทร์ 2/1  
2 43740 เด็กชายพงศ์ธเนศวร์ พูนแสง 2/10  
3 43785 เด็กชายธนากร ลาชัย 2/11  
4 43795 เด็กชายพงศ์ศุภพัฒน์ แสนชมภู 2/11  
5 43778 เด็กชายชิษณุพงศ์ เชื้อดี 2/11  
6 43808 เด็กชายรักเดช พวงไพบูลย์ 2/11  
7 43789 เด็กชายนวพล จึงแสนสุข 2/11  
8 43812 เด็กชายสรวิศ รัชทินพันธ์ 2/11  
9 43803 เด็กชายภาณุวิชญ์ สมานสุข 2/11  
10 43818 เด็กชายเกริกฤทธิ์ คำเก่ง 2/12  
11 43863 เด็กชายกัปน์กันดิศ บุญผ่อง 2/13  
12 43897 เด็กชายภูผา ปิ่นเย็น 2/13  
13 43906 เด็กชายศุภณัฐ ชินวัฒน์ 2/13  
14 43396 เด็กชายฐิติพงศ์ ถะเกิงสุข 2/3  
15 43415 เด็กชายพรศิลป์ ศรีอุฬารวัฒน์ 2/3  
16 43424 เด็กชายศุภพลกฤษฏิ์ เข็มแก้ว 2/3  
17 43548 เด็กชายปริญญา อุตทา 2/6  
18 43540 เด็กชายธนภัทร สินโสด 2/6  
19 43636 เด็กชายณัชพล ชูผล 2/8  
20 43655 เด็กชายภูวเนศวร์ วรโชติสิทธินนท์ 2/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  0 คน