ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เคหะพยาบาล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายประทีป ทองเลิศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44509 เด็กหญิงธนัญญา บุญตน 2/12  
2 44536 เด็กหญิงอัจรียา หวังสม 2/12  
3 44525 เด็กหญิงภารดี บูรณ์บุรี 2/13  
4 44502 เด็กหญิงชินมาลี อยู่ยอด 2/13  
5 44514 เด็กชายนิธิวัฒน์ มีศิริ 2/13  
6 44534 เด็กหญิงอนันดา มาลัย 2/13  
7 44494 เด็กหญิงกนกรดา ศรีสมุทร 2/13  
8 44496 เด็กชายกิตติธัช เปรียบยิ่ง 2/13  
9 44088 เด็กหญิงสุธินัณ เรืองสุข 2/3  
10 44052 เด็กหญิงกัญญาภัทร วงแหวน 2/3  
11 44057 เด็กหญิงจอมขวัญ งามวิไล 2/3  
12 44142 เด็กชายชินวัตร ภาสุวรรณ 2/5  
13 44526 เด็กหญิงภาษิตา ร่วมพัฒนา 2/8  
14 43948 เด็กหญิงศิรภัสสร โพธิ์รักษ์ 3/14  
15 43936 เด็กหญิงมนพร อภิรมย์ 3/14  
16 43920 เด็กหญิงตะวันรัตน์ จันทร์น้อย 3/14  
17 43949 เด็กหญิงศิริวรรณ ดีเลิศ 3/14  
18 43947 เด็กหญิงศิรประภา พรมทระ 3/14  
19 43950 เด็กหญิงสุกุมาพร ภูมิประโคน 3/14  
20 43681 เด็กหญิงชลธิชา ชมภู 3/9  
21 43703 เด็กชายภูวดล สาวสวน 3/9  
22 43687 เด็กหญิงทิตยา ใจกล้า 3/9  
23 43706 เด็กหญิงศรีประภา จารัตน์ 3/9  
24 43678 เด็กหญิงจัสมินท์ โพธิบุตร 3/9  
25 43694 เด็กหญิงบุตรตรี สงอินทร์ 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  21 คน