ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เสริมบุคลิกด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44466 เด็กหญิงปาริชาติ คงสุข 2/12  
2 44480 เด็กหญิงวิชญาดา ด่านประเสริฐ 2/12  
3 44490 เด็กชายหนึ่งธันวา ประมงมุข 2/13  
4 44543 เด็กชายจุลจักร์ จอมเกาะ 2/14  
5 44051 เด็กชายอัครพล แซ่ไล้ 2/2  
6 44047 เด็กชายศุภกิตติ์ บุราคร 2/2  
7 44242 เด็กชายนวฤกษ์ ทองแพรว 2/7  
8 44191 เด็กชายธนัท คัชมา 2/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  2 คน