ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม แนะแนว ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางณิชชา กลมกลาง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42720 น.ส.นฤมล สุริยะ 4/10  
2 42705 น.ส.ฐิติพร เกษรนวล 4/7  
3 42722 น.ส.นิลลดา ดาศรี 4/8  
4 41670 นายศิรเวท มุ่งเจริญพร 5/12  
5 42057 นางสาวพาขวัญ แสวงสุข 5/13  
6 44704 นางสาวดุจพร ศรีเครือดำ 5/14  
7 44721 นางสาวสุวัจนี งามแยะ 5/14  
8 44720 นางสาวสุธิดา ตรงใจ 5/14  
9 44634 นางสาวสุทธิดา สว่างสาลี 5/7  
10 42079 นางสาวอังศุมา เสาะสืบงาม 5/9  
11 44651 นางสาวนริศรา ถูกหมาย 5/9  
12 40997 นายรัชชานนท์ กระแสโท 6/11  
13 41110 นางสาวมนัสนันท์ ชูศิริ 6/11  
14 40788 นางสาวน้ำทิพย์ บุญวงศ์ 6/11  
15 40925 นางสาวธนพร ถูกขนาดดี 6/11  
16 43287 นางสาวสุณัฐชา มาลีแก้ว 6/15  
17 40669 นางสาวชลลดา เสาแก้ว 6/7  
18 43196 นางสาวสุพรรษา บุญยงค์ 6/8  
19 40815 นางสาวณัฐฐินี เสริมศิริ 6/8  
20 40886 นางสาวปุณิกา วงศ์ชีวะ 6/8  
21 40935 นางสาวดนิตา ยวนใจ 6/8  
22 43199 นางสาวฐิชากร คูณวัฒนาพงษ์ 6/9  
23 41043 นางสาวมณีอินทร์ เข็มเกาะ 6/9  
24 40825 นายนนทกานต์ ควรหาญ 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  21 คน