ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม D.I.Y ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางกุลธิดา ชัยเกษมวิไลพร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44829 นายสุวิจักขณ์ กะตะศิลา 4/11  
2 44828 น.ส.วรรณษา ลัทธิคุณ 4/11  
3 44827 น.ส.วณิชศรา กูลรัตน์ 4/11  
4 44858 น.ส.ธนิตา เสพสุข 4/15  
5 44795 น.ส.สร้อยฟ้า อนุเคราะห์ 4/7  
6 44789 น.ส.ณัฐชา นาคแสง 4/7  
7 42659 น.ส.ปนัดดา ตาประโคน 4/7  
8 41935 นางสาวจุฬารัตน์ ประจบดี 5/10  
9 41938 นางสาวณัฐกานต์ บรรจงจัตตุรัส 5/10  
10 42143 นางสาวณัฐณิชา คงพูลเพิ่ม 5/10  
11 44660 นางสาวนภัสวรรณ เสาสูง 5/10  
12 41772 นางสาวสุภชา ดวงใจ 5/10  
13 42201 นางสาวธนิตดา สมานวัน 5/10  
14 44661 นายปฏิพัทธ์ สกุลรักษ์ 5/10  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  12 คน