ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม จิตสาธารณะ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางเทียนสว่าง ศูนย์กลาง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42595 นายชัชพล มงคลนนท์ 4/11  
2 42756 นายณัฐพงศ์ โพธิ์เงิน 4/12  
3 42769 นายภาคิน เครือวัลย์ 4/13  
4 44838 นายนิรวิทธ์ สืบศรี 4/13  
5 42834 นายศุภณัฐ ทันประเสริฐ 4/13  
6 42871 นายพงศา ไทยสูง 4/13  
7 44840 นายศุภกร พรมรักษ์ 4/13  
8 42493 นายกฤตินันท์ ใจมั่น 4/14  
9 42534 นายสุรเกียรติ์ แพเจริญอุดมศรี 4/15  
10 42643 นายภาคิน สุดใสดี 4/15  
11 42590 นายอิษฎา บุญลอย 4/16  
12 42865 นายนิธิ เอี่ยมอุไร 4/16  
13 42087 นางสาวจุฑารัตน์ สังข์เกียรติสกุล 5/12  
14 42105 นายปัญจพล แปะทอง 5/12  
15 42117 นางสาวรุจิรา สกุลจันทร์ 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  2 คน