ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม D.I.Y. (นักประดิษฐ์) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสุภนิจ ประยงค์หอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42592 นายกิตติพิชญ์ วงษ์วรรณ์ 4/11  
2 42725 น.ส.พรไพลิน ปะนันทา 4/11  
3 44835 น.ส.เสาวนีย์ แสงแก้ว 4/12  
4 42728 น.ส.ภัทราพร มันธุภา 4/12  
5 42695 น.ส.กีรดา เบญจมาศ 4/4  
6 42733 น.ส.รัตนาภรณ์ นพเก้า 4/7  
7 42748 น.ส.จิตราพร บุตรดา 4/8  
8 42699 นายจิรวัฒน์ ยอดชลูด 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  6 คน