ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วงโยธวาฑิต ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายศรัทธา เชิงหอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45324 ด.ช. สิรภพ อัมพะวะสิริ 1/12  
2 45399 ด.ช.วิรชา จันทร์เพ็ญ 1/14  
3 45392 ด.ช.ธีรศักดิ์ ดำรงสกุลสุข 1/14  
4 45374 ด.ช.ไกรฤกษ์ ทิพย์โกสุม 1/14  
5 44192 เด็กชายธเนศ พรไธสง 2/6  
6 42495 นายกิติศักดิ์ เหมาะตัว 4/11  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  0 คน