ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คนรักษ์ศิลป์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอมร พันชนะ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45365 ด.ญ.วริศรา เยาวลักษณ์ 1/13  
2 45364 ด.ช.วรายุส ขุมทอง 1/13  
3 45350 ด.ญ.นิธิกานต์ กิ่งเกตุ 1/13  
4 45369 ด.ญ.อรวรรณ ตื่นเต้นดี 1/13  
5 45075 ด.ญ.ปาณิศรา สุยคง 1/6  
6 45056 ด.ญ.จิรัชญา ทอนสูงเนิน 1/6  
7 45062 ด.ช.ดรัณภพ สุวรรณภูมิ 1/6  
8 45071 ด.ญ.บุญยาพร สิทธิศรี 1/6  
9 44505 เด็กหญิงณหทัย แสงวิสิทธิ์ 2/13  
10 44512 เด็กหญิงธารารัตน์ ประดับสุข 2/13  
11 44516 เด็กหญิงปวีณา สมานทอง 2/13  
12 44523 เด็กหญิงพุทธิกาลัย ทองริด 2/13  
13 44210 เด็กหญิงรชตวรรณ พลวัน 2/6  
14 44205 เด็กหญิงพัทธนันท์ พันธ์โพธิ์คา 2/6  
15 44258 เด็กหญิงรริศรา คฤหสาร 2/6  
16 44304 เด็กชายสุเมธ เกสรนวล 2/9  
17 43818 เด็กชายเกริกฤทธิ์ คำเก่ง 3/12  
18 43854 เด็กหญิงวิลาสีนี บัวสาย 3/12  
19 43840 เด็กชายประเสริฐ พ่วงสมพงษ์ 3/12  
20 43918 เด็กหญิงดนยา ยอดอินทร์ 3/14  
21 43421 เด็กหญิงวรกานต์ ชมชื่นดี 3/3  
22 43515 เด็กหญิงสรรสิริ ปานทุ่ง 3/4  
23 43465 เด็กชายวิสิฐศักดิ์ เพชรหนองชุม 3/5  
24 43514 เด็กชายศุภวิชญ์ สุขสิน 3/5  
25 43485 เด็กหญิงณัฏฐณิชา หอมกลิ่น 3/5  
26 43520 เด็กชายสุวัฒน์ พวงขจร 3/5  
27 43672 เด็กหญิงกฤติยากร พรจำศิล 3/9  
28 43684 เด็กหญิงณัฐกานต์ สุดดี 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  20 คน