ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวิตรี ดีประดวง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45217 ด.ญ.ฉัตรติยา เสียงเพราะ 1/10  
2 45213 ด.ญ.กมุติรา ชาร์ลอต ดิลเล็ตต์ 1/10  
3 45402 ด.ญ.สิริกาญจน์ ดิฐภักดีวงศ์ 1/14  
4 45376 ด.ญ.เจนจิรา จันทะเขต 1/14  
5 45086 ด.ญ.สุนิล คงบุญ 1/6  
6 45131 ด.ญ.อารยา สังข์โกมล 1/7  
7 45101 ด.ช.ฉัตรกัมพล หอมนวล 1/7  
8 45102 ด.ช.ชญานิน บุตรศรี 1/7  
9 44139 เด็กหญิงจันทิมา หมื่นถลา 2/5  
10 44176 เด็กหญิงอารยา สายน้อย 2/5  
11 44203 เด็กหญิงพชรพรรณ จำรักษา 2/5  
12 44217 เด็กชายสาคเรศ ทวีเหลือ 2/6  
13 44306 เด็กชายอดุลย์ บุญเศษ 2/8  
14 44293 เด็กชายวัชระพงษ์ จำปาจวบ 2/8  
15 43857 เด็กชายศักดิ์กมล มากมูล 3/12  
16 43874 เด็กชายญาณวุฒิ เลิศวณิชกร 3/13  
17 43875 เด็กชายฐานันดร รวดเร็ว 3/13  
18 43905 เด็กชายศุภชัย เตชากรศุภวุฒิ 3/13  
19 43907 เด็กชายอนุสรณ์ แสนมี 3/13  
20 43459 เด็กหญิงมัณฑนา เจริญศิริ 3/4  
21 42893 น.ส.กนกวรรณ สุกิมานิล 4/13  
22 44766 น.ส.คุณิตา ภาคสุภาพ 4/4  
23 42846 น.ส.กานต์ธีรา รู้จิตร 4/15  
24 42933 น.ส.วรพรรณ บุญวัน 4/16  
25 42830 นายวีรพงศ์ แซ่บ่าง 4/16  
26 44866 น.ส.สุปรียา เพ็งเพชร 4/16  
27 42900 น.ส.จุฑามาศ ช่องงาม 4/16  
28 42899 น.ส.จุฑามาศ ทิพยเนตร 4/16  
29 44865 น.ส.วรรณกร ผลพูน 4/16  
30 42652 น.ส.ดวงใจ ชาวนา 4/5  
31 42155 นางสาวน้ำฝน ศิริรจน์ 5/12  
32 44724 นางสาวกฤชวรรณ อดุงจงรักษ์ 5/15  
33 42172 นางสาวสายธาร จิตเย็น 5/15  
34 42107 นางสาวปิยะดา บูรณ์เจริญ 5/16  
35 42164 นางสาววัฒธิดา จันทร์ปรุง 5/16  
36 41716 นายวิจารณ์ แสนศิริ 5/5  
37 41679 นายกีรติ แก้วคำไสย์ 5/5  
38 44614 นางสาวณัฐชา กลมเกลียว 5/6  
39 41848 นายธีรศักดิ์ ใจองอาจ 5/9  
40 40809 นายอัจฉระ โอษฐงาม 6/10  
41 43215 นายพงษ์ศักดิ์ เสาะรส 6/10  
42 43280 นางสาววัชรินทร์ดา กลิ่นไธสง 6/15  
43 40747 นายสันติ ทองประดับ 6/15  
44 41069 นายไชยวัฒน์ เมินดี 6/15  
45 40934 นางสาวปริยา ศิลปสิทธิ์ 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  27 คน