ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Infographic D-Science ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาววริษฐา สมเจริญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 27
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43763 เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุขวัฒนมงคล 2/10  
2 43718 เด็กหญิงกมลชนก สาคร 2/10  
3 43745 เด็กชายพรพิศิษย์ บุราคร 2/10  
4 43748 เด็กหญิงพิมพกา นพเก้า 2/10  
5 43727 เด็กหญิงชาลิสา อะรมสุข 2/10  
6 43729 เด็กชายณัฐดนัย สหัสชาติ 2/10  
7 43734 เด็กชายธีธัช เศรษฐกิตติ 2/10  
8 43758 เด็กหญิงศิณีประภา ถาวรพัฒน์ 2/10  
9 43719 เด็กหญิงกฤติยา มณฑาทอง 2/10  
10 43840 เด็กชายประเสริฐ พ่วงสมพงษ์ 2/12  
11 43817 เด็กชายกิตติศักดิ์ วรรณศรี 2/12  
12 43878 เด็กหญิงณัฐชญา หวังสม 2/13  
13 43912 เด็กหญิงไข่มุก กุลรัตน์ 2/14  
14 43458 เด็กชายภูริศักดิ์ จันทรารักษ์ 2/4  
15 43468 เด็กหญิงสมพิศ แจ่มใส 2/4  
16 43454 เด็กหญิงพิมลพรรณ สีผุย 2/4  
17 43442 เด็กชายธีรภัทร เทียนดำ 2/4  
18 43444 เด็กหญิงนริสา จงยาว 2/4  
19 43470 เด็กชายสุภเดช บุญยะราช 2/4  
20 43471 เด็กหญิงหัทยา งามแฉล้ม 2/4  
21 43447 เด็กชายปภังกร บุญมาปะ 2/4  
22 43436 เด็กหญิงณัฐพร มุติโสม 2/4  
23 43456 เด็กชายภาณุพงศ์ จรทผา 2/4  
24 43465 เด็กชายวิสิฐศักดิ์ เพชรหนองชุม 2/4  
25 43517 เด็กหญิงสุกัญญา ผิวชา 2/5  
26 43510 เด็กหญิงวรรณิษา พระงาม 2/5  
27 43523 เด็กหญิงอาทิตยา เขียวงาม 2/5  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 14 มิถุนายน 2560
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  16 คน