ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วิทยาศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางกมลทิพย์ งามทวี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องหมวดวิทยาศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45944 ด.ช.สรรเพชร บานบัว 1/11  
2 45961 ด.ช.ณัฐดนัย คนมีฉลาด 1/12  
3 46029 ด.ช.กษิดิศ แก่นดี 1/14  
4 46049 ด.ช.ปรัชญา ประทุมทอง 1/14  
5 46063 ด.ช.สิปปภาส กลิ่นสกุล 1/14  
6 46048 ด.ช.ธีรชัย ทัพพงษ์ 1/14  
7 46058 ด.ช.วิศรุตติ์ กำเหนิดเกาะ 1/14  
8 46059 ด.ช.ศักดา สวนดี 1/14  
9 46053 ด.ช.พีระวัฒน์ สนิทพจน์ 1/14  
10 44898 เด็กชายภูมิวงศ์ อยู่สบาย 2/1  
11 45337 เด็กหญิงชญาณิศา ชูกิจวัฒนกุล 2/13  
12 45353 เด็กหญิงปณิชา เทพวรัญญพร 2/13  
13 44931 เด็กชายรชต หอมหวล 2/2  
14 44906 เด็กชายชยพล มียิ่ง 2/2  
15 44957 เด็กหญิงธัญญา เข็มม่วง 2/3  
16 44967 เด็กหญิงภัทรสุดา หอมพิลา 2/3  
17 45139 เด็กหญิงจารุวรรณ เหมือนคิด 2/8  
18 44493 เด็กชายกิตติคุณ จันทเขต 3/13  
19 44501 เด็กชายชัยมงคล อินทยุง 3/13  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  5 คน