ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ดนตรีไทย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางจงชญา นวลสะอาด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45354 ด.ช.พชร เลิศวิจิตรอนันต์ 1/13  
2 44041 เด็กหญิงมนัสพร คำโฮง 2/2  
3 44178 เด็กหญิงกนกพร เหมือนลือ 2/5  
4 44187 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผลสมหวัง 2/6  
5 44186 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เกลียวทอง 2/6  
6 44279 เด็กหญิงทัศนวรรณ เกษร 2/8  
7 44324 เด็กหญิงธัญจิรา ทิ้งสุข 2/8  
8 44315 เด็กหญิงกานต์ธิดา เกิดพุ่ม 2/9  
9 44320 เด็กชายทีฆภัทร เกิดเหมาะ 2/9  
10 43403 เด็กชายธนพัทธ์ เจริญวิวัฒนานนท์ 3/5  
11 42548 น.ส.จิราวดี เหมือนวาจา 4/10  
12 42558 น.ส.ธดาพร สาแก้ว 4/11  
13 44846 นายชัยธัช ดาราเย็น 4/14  
14 42760 นายธนพล สุภาษา 4/15  
15 42831 นายศักดิ์ชัย ดอกใหญ่ 4/15  
16 42738 นายสุทิศ สวนงาม 4/16  
17 44780 น.ส.ยวมนต์ บุญลับ 4/5  
18 42425 น.ส.ศศิประภา เหมือนวาจา 4/5  
19 44775 นายนิติพงษ์ จันทวงค์ 4/5  
20 44793 น.ส.นพรรช พันธ์ใหญ่ 4/7  
21 42740 น.ส.หัทยา เหมือนลือ 4/9  
22 44717 นางสาววิไลพร วงศ์เครือศร 5/14  
23 44611 นางสาวอวัสดา สันทาลุนัย 5/5  
24 43255 นายกันต์ธร เหลี่ยมดี 6/14  
25 40786 นางสาวนริศรา หมายกล้า 6/4  
26 41061 นางสาวไอลดา งามเหมาะ 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  17 คน