ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วงโยธวาฑิต ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายอัษฎา นวลสะอาด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44980 ด.ช.กิตติภูมิ คำเกลี้ยง 1/4  
2 45115 ด.ช.บุญพิทักษ์ แถบทอง 1/7  
3 44474 เด็กชายภูมินทร์ พรหมบุตร 2/13  
4 44202 เด็กชายปัญญพัตน์ กุลบุตร 2/6  
5 44305 เด็กชายเสกมงคล โจมรัมย์ 2/8  
6 44281 เด็กชายเทิดศักดิ์ ฉิมงาม 2/9  
7 44292 เด็กชายวรเมธ ครึ่งมี 2/9  
8 43723 เด็กชายธีรภัค แสนประเสริฐสกุล 3/10  
9 43732 เด็กชายธนากร มุลาลินน์ 3/10  
10 43741 เด็กชายพงศธร สมานนิตย์ 3/10  
11 43759 เด็กชายศิริศักดิ์ ผลเกิด 3/10  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  0 คน