ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คนวาดเขียน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44814 นายชัยกร อุดหนุน 4/10  
2 42539 น.ส.อุบลวรรณ เคนสูงเนิน 4/11  
3 42721 นายนันทพล แจ้งสนาม 4/12  
4 42702 น.ส.ชนนิกานต์ เสนาะเสียง 4/12  
5 42838 น.ส.อนันธิตา บุญเลิศ 4/12  
6 42842 น.ส.อารียา ทองทา 4/12  
7 44832 น.ส.รติมา งามพรหม 4/12  
8 42726 นายพีรวิชญ์ อิดอ่อน 4/14  
9 42387 น.ส.กมลพรรรณ พวงสุข 4/7  
10 42431 น.ส.สิริวิมล ช่วงชัยชนะ 4/7  
11 42409 นายเนติธร สาคร 4/7  
12 42514 น.ส.พรหมรัตน์ บุพศิริ 4/8  
13 44667 นายนิรวิทย์ ก่อแก้ว 5/11  
14 41616 นายนิติวรรณ วรรณทวี 5/2  
15 41657 นางสาวบัณพร หวังชูชอบ 5/4  
16 41623 นางสาวพรรณธร มะลิงาม 5/4  
17 41067 นางสาวชลิตา แก้ววิเศษ 6/13  
18 43243 นางสาวชลิดา เจือจันทร์ 6/13  
19 43240 นางสาวจิตราภรณ์ พรหมบุตร 6/13  
20 40638 นางสาวพรหมพร บุพศิริ 6/3  
21 40641 นายพีรพงษ์ สมส่วน 6/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  14 คน