ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ทัศนศิลป์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42603 น.ส.ถิรดา ปัญญาเอก 4/6  
2 42041 นายเจตนิพัทธ์ เชื่อดี 5/12  
3 44674 นายฉัตรมงคล นาทันรีบ 5/12  
4 42142 นายญตติพงศ์ จันทร์ประดับ 5/12  
5 44681 นายวิฑูลย์ ทองแต้ม 5/12  
6 42003 นางสาวธีร์จุฑา ผ่องศรี 5/9  
7 41978 นายอัชฌา ศรีงาม 5/9  
8 43220 นางสาววรกมล เชื้อสายดวง 6/10  
9 43208 นางสาวชัญญานุช ไกรเพชร 6/10  
10 43219 นางสาวภารดี ยองทอง 6/10  
11 43207 นางสาวจริยา ท่อนทอง 6/10  
12 40657 นายอาชานนท์ บุ้งทอง 6/10  
13 40942 นายรติ ศรีเบ็ญจรัตน์ 6/16  
14 40135 นายนิธิพงษ์ จันทร์หอม 6/16  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  6 คน