ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ดนตรีคลาสสิก วงออร์เคสตร้า ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44895 ด.ช.พิชชานันท์ ทองนำ 1/1  
2 44880 ด.ช.ธนกฤต เมืองสุข 1/1  
3 45257 ด.ญ.จิรัชยา สมัย 1/11  
4 45247 ด.ช.ศุภณัฏฐ์ เจริญพันธ์ 1/10  
5 45288 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ บินทุรันต์ 1/11  
6 45228 ด.ญ.ธันยธร ดียิ่ง 1/10  
7 45235 ด.ช.ภูมิรพี ศรีอุบล 1/10  
8 45346 ด.ช.ไทธนาดล โพธิ์แก้ว 1/13  
9 45025 ด.ช.ธนโชติ ศิริสำราญ 1/5  
10 45038 ด.ช.รัญชน์ มงคลการ 1/5  
11 45042 ด.ญ.ศศิกานต์ เสาแก้ว 1/5  
12 45016 ด.ช.จตมงคล สมชอบ 1/5  
13 45015 ด.ญ.กานต์พิชชา นิยมวัน 1/5  
14 45046 ด.ช.สมภพ คารศรี 1/5  
15 45105 ด.ช.ฐปกรณ์ สุขแสวง 1/7  
16 45147 ด.ญ.ธัญชนก ชุมชัยเวทย์ 1/8  
17 45138 ด.ญ.จารุกัญญ์ นิ้วทอง 1/8  
18 45185 ด.ช.นฤตย์พล ท้าวฬา 1/9  
19 45188 ด.ช.ปฏิภาณ ศัตรูพินาศ 1/9  
20 45416 เด็กชายปองเดช สิงห์มณี 2/11  
21 44050 เด็กหญิงสู่ขวัญ การุญ 2/2  
22 44231 เด็กหญิงชัยมลล์ หล้ามะโรง 2/7  
23 44298 เด็กชายวิษณุพงษ์ บุญมาคาร 2/8  
24 44309 เด็กชายอัคคพล อารยะกิตติพงศ์ 2/8  
25 44296 เด็กชายวิราชัน โลกนิยม 2/8  
26 44276 เด็กชายณทศธน แสงอรุณ 2/9  
27 44297 เด็กชายวิศววิท ทรงชาติ 2/9  
28 44311 เด็กชายอานนท์ บุญกลาง 2/9  
29 44332 เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญปรีชา 2/9  
30 43773 เด็กชายจิรวัฒน์ จรจรัล 3/11  
31 43885 เด็กหญิงนันนภัทร กระจ่างพัตร 3/13  
32 43888 เด็กหญิงปนัดดา พื้นนวล 3/13  
33 43894 เด็กหญิงพัชรา ใสสอาด 3/13  
34 43499 เด็กหญิงพจรินทร์ ถนอมวงษ์ 3/4  
35 42417 นายพีรพัฒน์ ศรีนาจนาวา 4/11  
36 42759 นายธงชัย แก้วตา 4/11  
37 42784 นายศุภชล ชูวงค์ 4/12  
38 42866 น.ส.นิรมล ใจมั่น 4/12  
39 42905 นายณัฐธนา พื้นนวล 4/13  
40 42730 นายภุชงค์ ภูเขียว 4/13  
41 42707 นายณัชพล วงศ์ชัยวรกุล 4/14  
42 44752 น.ส.พัชรพร ศาลาทอง 4/2  
43 42486 นายอมรเทพ ช่อมะลิ 4/2  
44 41807 นายภูเบศร์ สุกิมานิล 5/8  
45 40704 นางสาวสิริสุดา แสงอังคนาวิน 6/3  
46 40682 นางสาวนาธารี สุขประเสริฐ 6/3  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 25 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  29 คน
เพศหญิง =  17 คน