ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ตะกร้อ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายพีระพนธ์ ทองศรี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45329 ด.ช. อชิตพล บุญเจริญ 1/12  
2 45302 ด.ญ. ณัฏฐิกา จึงวิจิตรไพศาล 1/12  
3 45298 ด.ช. ชินภัทร พรหนองแสน 1/12  
4 45370 ด.ช.อัครา เงินประโคน 1/13  
5 45405 ด.ช.อัครวัฒน์ ชัยสอ 1/14  
6 45082 ด.ช.ภูมิพัฒน์ บุญราก 1/6  
7 45141 ด.ช.ชิษณุพงษ์ ชนะสุข 1/8  
8 45135 ด.ญ.กัญญาณัฐ ประสานบุญ 1/8  
9 45140 ด.ช.ชัยวัฒน์ สอนสะอาด 1/8  
10 45161 ด.ช.วรโชติ การัมย์ 1/8  
11 44446 เด็กชายอนุภัทร จารัตน์ 2/11  
12 44414 เด็กชายณัฐภัทร ใหม่กุณะ 2/11  
13 44352 เด็กชายสิทธิพงษ์ เพลินสุข 2/9  
14 43807 เด็กชายรวีโรจน์ ตรงศูนย์ 3/11  
15 43507 เด็กชายเมฆินทร์ วาจาสัตย์ 3/6  
16 43702 เด็กชายภูริณัฐ บุญศรี 3/9  
17 42742 นายอัยการ เล้าวาลิต 4/11  
18 42736 นายศักรินทร์ นิลแก้ว 4/12  
19 42710 นายณัฐธนัญ มีฤทัย 4/16  
20 42606 นายทินภัทร ดีโชค 4/16  
21 42513 นายพรพิพัฒน์ ศิริรจน์ 4/16  
22 42610 นายนพกร หนึ่งใจ 4/8  
23 42494 น.ส.กฤษฎีกา สีดา 4/9  
24 42439 น.ส.กัลยณัฐ ดวงศรี 4/9  
25 44809 น.ส.ประภัสสรณ์ ค้ำชู 4/9  
26 42589 น.ส.อัญชลี สารสุข 4/9  
27 44731 นายวิทวัส บำรุงนาม 5/15  
28 43213 นายบุรินทร์ พงาตุนัดถ์ 6/10  
29 43212 นายทศพร สืบเพ็ง 6/10  
30 43209 นายชาญณรงค์ เรืองรอบ 6/10  
31 43217 นายพีรพัฒน์ นนทมาตร์ 6/10  
32 43257 นายขวัญชัย พูนสวัสดิ์ 6/14  
33 43275 นายณัฐพล บุตรลักษณ์ 6/15  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 24 ธันวาคม 2561
 
เพศชาย =  27 คน
เพศหญิง =  6 คน