ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม อ.ย.น้อย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวนิตำยา พยัคฆะ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44318 เด็กชายณัฐพล เงินทอง 2/10  
2 44384 เด็กชายพงศ์พณิช สินค้า 2/10  
3 44346 เด็กชายยุทธนาวี หอมขำ 2/10  
4 44358 เด็กชายกฤตภัค ผสมสี 2/10  
5 44392 เด็กชายเมธา ทองเชิด 2/10  
6 44397 เด็กชายวโรดม ศรีผ่องงาม 2/10  
7 44383 เด็กชายปัณณธร ศรีประสงค์ 2/10  
8 44368 เด็กชายชนินทร์ ตั้งอุดมการณ์ 2/10  
9 44329 เด็กชายนภัสรพี คำศรี 2/10  
10 44438 เด็กชายรัชตะ สุขวาสนะ 2/11  
11 44372 เด็กชายเดชนิน นาคสุข 2/11  
12 44456 เด็กชายธนบดี วงศ์ชัยวรกุล 2/12  
13 44535 เด็กชายอัจฉริยะ แก้วนิมิตร 2/13  
14 44493 เด็กชายกิตติคุณ จันทเขต 2/13  
15 44068 เด็กชายธนดล อาสนาทิพย์ 2/3  
16 44055 เด็กหญิงขวัญจิรา ไทยากรณ์ 2/3  
17 44082 เด็กหญิงวิภาดา สุขจิต 2/3  
18 44221 เด็กชายอภิโชติ ติราวรัมย์ 2/7  
19 44180 เด็กชายคณาสิน กระจายศรี 2/7  
20 44340 เด็กชายพัชร งามจบ 2/9  
21 44347 เด็กชายรุ่งทวี มะโนชาติ 2/9  
22 44333 เด็กชายนิติศาสตร์ วานิชย์ 2/9  
23 44328 เด็กชายธีรศักดิ์ ทุมทอง 2/9  
24 44336 เด็กชายปกป้อง มิฆเนตร 2/9  
25 44326 เด็กชายธันญวิทญ์ ก้อนทอง 2/9  
26 44349 เด็กชายวิชชบูรณ์ วงศ์สวัสดิ์ 2/9  
27 44341 เด็กชายภวัต เหรียญรักวงศ์ 2/9  
28 44337 เด็กชายปนนท์ รุจิยาปนนท์ 2/9  
29 44322 เด็กชายธนพล ภูเขียว 2/9  
30 44354 เด็กชายสุธินันท์ สมบูรณ์ 2/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  28 คน
เพศหญิง =  2 คน