ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม หมากล้อม คัดเอง 30 คนติดต่อครู ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 16
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44888 ด.ช.นภัส ชินเชษฐ์ 1/1  
2 45340 ด.ช.ชาตินทร์ มีสังเกต 1/13  
3 45351 ด.ช.บูรพา มะลิหอม 1/13  
4 44004 เด็กชายสิรภพ สุวรรณสม 2/1  
5 44003 เด็กชายสาริษฐ์ สุระสังข์ 2/1  
6 44002 เด็กชายศักดิ์ไชย ธนภาสวัฒน์ 2/1  
7 43828 เด็กชายณัฐภัทร นัดกล้า 3/12  
8 43817 เด็กชายกิตติศักดิ์ วรรณศรี 3/12  
9 42265 นายเกนคิ มาทซูโอะ 4/1  
10 41709 นายพีรพล จิโรจยนตรกิจ 5/14  
11 42034 นางสาวกัลยกร จรูญไธสง 5/15  
12 42092 นายณรงค์พร ทองหล่อ 5/15  
13 41676 นายก้องภพ งามเยี่ยม 5/16  
14 41667 นายรัชชานนท์ เครื่องวิชา 5/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  1 คน