ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม swimming ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45278 ด.ช.พีรพัฒน์ แสวงศรี 1/11  
2 45285 ด.ช.ศรัญพัทธ์ บุญกาญจนารัตน์ 1/11  
3 45264 ด.ช.ทยากร บึงลอย 1/11  
4 45270 ด.ช.ปภังกร เรียงเงิน 1/11  
5 45009 ด.ช.โสภณวิชญ์ ม่วงทอง 1/4  
6 44997 ด.ช.เพลง พูนผล 1/4  
7 44469 เด็กชายพิสิษฐ์ ประพันธ์ 2/12  
8 44483 เด็กชายศิรชัช งามเยี่ยม 2/12  
9 44475 เด็กชายภูมิรพี เครือแก้ว 2/12  
10 44454 เด็กชายณัฐวุฒิ ลัดดางาม 2/12  
11 44464 เด็กชายปัญจเทพ ครองสุข 2/12  
12 44463 เด็กชายประชารัฐ ประวาสุข 2/12  
13 44484 เด็กชายสดุดี เจียสารัมย์ 2/12  
14 44476 เด็กชายภูวนนท์ พินิจ 2/12  
15 44473 เด็กชายภรากร สืบสิงห์ 2/13  
16 44571 เด็กชายรัฐภูมิ คำนันต์ 2/14  
17 44196 เด็กชายนพรัตน์ ชมสุข 2/6  
18 44284 เด็กหญิงธัญพิชชา กระแสเทพ 2/7  
19 44303 เด็กหญิงสิริมา เจนขบวน 2/7  
20 44268 เด็กหญิงกมลลักษณ์ พริกจำรูญ 2/7  
21 44289 เด็กหญิงปารมี เกลียวทอง 2/8  
22 43787 เด็กชายธนิสร บึงลอย 3/11  
23 43795 เด็กชายพงศ์ศุภพัฒน์ แสนชมภู 3/11  
24 43789 เด็กชายนวพล จึงแสนสุข 3/11  
25 43382 เด็กชายสรวิศ หาญวีระพล 3/2  
26 43551 เด็กหญิงพรพิมล อุดมทวี 3/6  
27 43553 เด็กหญิงมุกดา โฉมสอาด 3/6  
28 43543 เด็กหญิงธันยธรณ์ สรวงเทพ 3/6  
29 43571 เด็กหญิงอมราวดี โลกประโคน 3/6  
30 43530 เด็กหญิงจุฑามาศ หมายเจริญ 3/6  
31 43545 เด็กหญิงนฤทัย กลางประพันธ์ 3/6  
32 43566 เด็กหญิงสุนารี วิชุมา 3/6  
33 43546 เด็กหญิงนิโลบล ประพฤตินอก 3/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  12 คน