ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาษาพาสนุก 2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสาโรช มงคล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43747 เด็กชายพัชรพงศ์ ผาสุข 2/10  
2 43760 เด็กชายสพล ยืนยง 2/10  
3 43797 เด็กหญิงพรรพษา ภาสกานนท์ 2/11  
4 43782 เด็กหญิงณัฐนันท์ เพียทอง 2/11  
5 43781 เด็กหญิงณัฐติกานต์ แซ่ไหล 2/11  
6 43783 เด็กหญิงถิรดา แสวงมี 2/11  
7 43348 เด็กชายกฤชติเมธ แก้วคำไสย์ 2/2  
8 43362 เด็กชายธีณชภัท ผกานนท์ 2/2  
9 43379 เด็กชายศักดิ์ภิวัฒน์ ลัทธิศรีแก้ว 2/2  
10 43357 เด็กชายณัฐชยนันท์ ยืนยง 2/2  
11 43363 เด็กชายธีรภัทร ทะเกิงลาภ 2/2  
12 43361 เด็กชายธิษณ์ วงศ์วิบูลเศรษฐ์ 2/2  
13 43399 เด็กชายณัฐนนต์ โประชู 2/3  
14 43393 เด็กชายชายชาญ แท่นดี 2/3  
15 43406 เด็กชายธีรัตม์ เสียงจินดารัตน์ 2/3  
16 43405 เด็กชายธิปกร์ แพ่งกุล 2/3  
17 43401 เด็กชายณุดร มั่นหมาย 2/3  
18 43427 เด็กชายสุธิณัฐ เรืองสุข 2/3  
19 43423 เด็กชายวีรภัทร ขันถม 2/3  
20 43407 เด็กชายนนท์ปวิธ สิริไสย 2/3  
21 43395 เด็กชายโชติมันต์ ต้นทอง 2/3  
22 43392 เด็กชายจีรชัย เนียมมณี 2/3  
23 43398 เด็กชายณฐพัชร เอิกเกริก 2/3  
24 43412 เด็กชายปวเรศน์ เพราะคำ 2/3  
25 43520 เด็กชายสุวัฒน์ พวงขจร 2/5  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  4 คน