ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เล็กๆเปลี่ยนโลก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางประภา ธุรานุช
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 414
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43885 น.ส.นันนภัทร กระจ่างพัตร 4/3  
2 42565 นายนราดล ดวงเวา 5/5  
3 41034 นายนัฐพล ชูเชิดเชื้อ 6/13  
4 44654 นางสาวรัตนากร บุญมาก 6/9  
5 42108 นางสาวปีย์ชนิตย์ นาแซง 6/9  
6 41986 นางสาวจุฑารัตน์ กุรัมย์ 6/9  
7 42008 นางสาวปานตะวัน พิศเพ็ง 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  5 คน