ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักบี้ฟุตบอล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายนิรันดร โลกาสา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 32
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45347 ด.ช.ธัชพล ศิริวัฒนวานิช 1/13  
2 44994 ด.ช.นราวิชญ์ สิทธิศรี 1/4  
3 44999 ด.ช.ภูวิศ อนันต์ศิริวัฒน์ 1/4  
4 44000 เด็กชายวริชญ์ พาริหาญ 2/1  
5 44321 เด็กชายธนกฤต นัดกล้า 2/10  
6 44486 เด็กชายสีหราช สังใส่ใจ 2/12  
7 44453 เด็กชายณัฐนนท์ สมในใจ 2/12  
8 44558 เด็กชายพงศ์ภัค ศิรพัชรางกูร 2/14  
9 43752 เด็กชายโมโรไน กล้าแรง 3/10  
10 43722 เด็กชายจีรศักดิ์ ทราสารวัตร 3/10  
11 43757 เด็กชายศุภกร กองสนั่น 3/10  
12 43755 เด็กชายวุฒิภัทร ชูโฉม 3/10  
13 43959 เด็กชายภัทรภณ ไหวดี 3/11  
14 43775 เด็กชายชนาธิป ทองพินิจ 3/11  
15 43852 เด็กชายโรจนินท์ ประดับทอง 3/12  
16 43774 เด็กชายฉัตรบดี สายลุน 3/12  
17 43932 เด็กชายพิทักษ์ อาทิตย์ 3/14  
18 43915 เด็กชายญาณวุฒิ ดอกจันทร์ 3/14  
19 43492 เด็กชายธนภัทร หัดกล้า 3/6  
20 43532 เด็กชายชยุตม์ ดาวกระจ่าง 3/6  
21 43617 เด็กชายอนุวัฒน์ แท่นงา 3/8  
22 42543 นายกีรติ ร่าเริงยิ่ง 4/12  
23 44859 นายภานุวัฒน์ ทะเลดอน 4/15  
24 42755 นายณัฐเดช หุ่นสำราญ 4/16  
25 44862 นายจิรวัฒน์ คำไทย 4/16  
26 44861 นายกิจติมณศักดิ์ จงสูงเนิน 4/16  
27 42840 นายอัคนี เกตวิจิตร 4/16  
28 41985 นายจิตรกร บุญดีเจริญยิ่ง 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  28 คน
เพศหญิง =  0 คน