ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม บาสเกตบอล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44869 ด.ช.กฤตธี เจริญชัยสงค์ 1/1  
2 45241 ด.ช.วิทิ์สาก์ปัญ แสงหวัง 1/10  
3 45250 ด.ช.สรวิชญ์ จำปารอด 1/10  
4 45261 ด.ช.ชินภัทร ทวีเหลือ 1/11  
5 45233 ด.ช.พันธกานต์ จันทะเสน 1/10  
6 45251 ด.ช.สุรภพ จันทรเสนา 1/10  
7 45263 ด.ช.ฐิติภูมิ สายเสมา 1/11  
8 45389 ด.ญ.ธันยรัตน คงมั่น 1/14  
9 45366 ด.ช.สมมนตร์ สายกระสุน 1/13  
10 45363 ด.ช.เลอเกียรติ นับวันดี 1/13  
11 44922 ด.ช.ปรินทร์ มหัทธนศักดิ์ 1/2  
12 44985 ด.ช.โชติณัฐ เพียรมุ่งสัมพันธ์ 1/4  
13 45054 ด.ช.ไกลกังวาน กงแก้ว 1/6  
14 44393 เด็กชายยุทธเรวัฒน์ พรหมชาติ 2/10  
15 44497 เด็กชายกิตติวินท์ ธนสมุทร 2/13  
16 44031 เด็กชายนิปุณ บุญรังษี 2/2  
17 44038 เด็กชายภาคภูมิ คำเขียว 2/2  
18 44034 เด็กชายปาณรวัฐ ประพานศรี 2/2  
19 44213 เด็กชายวีรเดช ไกยสวน 2/6  
20 44201 เด็กชายปวิช สุขอนันต์ 2/6  
21 44237 เด็กชายณัฐวัตร เกลี้ยงพร้อม 2/7  
22 44256 เด็กชายภูวศิษฎ์ เจริญผลธนากานต์ 2/8  
23 44350 เด็กชายศิรเมศร์ จันทาวงษ์วิรุฬห์ 2/9  
24 43343 เด็กชายสมรภูมิ สว่างพื้น 3/1  
25 43340 เด็กชายวรพล กองเมืองปักษ์ 3/1  
26 43326 เด็กชายนพสิทธิ์ กาญจน์วิวัฒน์ 3/1  
27 43323 เด็กชายธีรภัทร์ ร่าเริงยิ่ง 3/1  
28 43339 เด็กชายรัชชานนท์ มุ่งสันติ 3/1  
29 43306 เด็กชายกษิดิศ ธรรมสุรักษ์ 3/1  
30 43319 เด็กชายณัฐพล สุชาติสุนทร 3/1  
31 43312 เด็กชายคมสันต์ เตโพธิ์ 3/1  
32 43804 เด็กชายภาษิต สุรวงศ์ธนกุล 3/11  
33 43855 เด็กชายวีรพงษ์ สุวรรณแกม 3/12  
34 43853 เด็กชายวศพล บุญเสริม 3/12  
35 43831 เด็กชายต้นตระกูล เสียงเพราะ 3/12  
36 43834 เด็กชายนิติธร ชูกิจวัฒนกุล 3/13  
37 43366 เด็กชายพลภูเกียรติ เกลี้ยงพร้อม 3/2  
38 43438 เด็กชายต้นน้ำ พรมสิงห์ 3/4  
39 43447 เด็กชายปภังกร บุญมาปะ 3/4  
40 43446 เด็กชายปติ นาสารีย์ 3/5  
41 43451 เด็กชายพงศธร สิทธิสอน 3/5  
42 43494 เด็กชายธนากร ธนาสูรย์ 3/5  
43 40940 นายพุฒินันท์ ศรีอนุตร 6/12  
44 40998 นายวรเดช อภัยพจน์ 6/12  
45 43234 นายชาคริต สำรวมจิตร์ 6/12  
46 43235 นายณัฐปคัลภ์ เครือมั่น 6/12  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  45 คน
เพศหญิง =  1 คน