ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ฟุตซอล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายปรีชา ชนะชัย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45286 ด.ช.ศุภโชติ อินทยุง 1/11  
2 45333 ด.ช.กฤษณะ คำพานุ 1/13  
3 45355 ด.ช.พิมพ์สรรค์ รัฐสมุทร 1/13  
4 45047 ด.ช.สิริภูมิ แท่นดี 1/5  
5 45055 ด.ช.คณาธิป นาคนวล 1/6  
6 45207 ด.ช.สหรัถ แผ่วครบุรี 1/9  
7 44405 เด็กชายจรรยวัฒน์ หวังสุดดี 2/12  
8 44513 เด็กชายธีรบูลย์ กิจสกุลไพศาล 2/13  
9 44533 เด็กชายสฤษฏ์ วรรณศิริ 2/13  
10 44087 เด็กชายสืบพงศ์ คงวัน 2/3  
11 44155 เด็กหญิงปาริดา คิดอยู่ 2/5  
12 44177 เด็กชายไอรดล ตระกูลกู้เกียรติ 2/6  
13 44255 เด็กชายภูจินนท์ สำรวมจิต 2/7  
14 44232 เด็กชายชาคริต จารัตน์ 2/7  
15 44228 เด็กชายจักรพงษ์ จุลเกษร 2/7  
16 43358 เด็กชายณัฐพร วงศ์สุนทร 3/2  
17 43513 เด็กชายศุภชัย พลชลี 3/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  1 คน