ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สุขศึกษาน่ารู้ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางลาวัณย์ นพพิบูลย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45227 ด.ช.ธรรม์ธวัช จองดี 1/10  
2 45219 ด.ช.ไชยทัศน์ สาละ 1/10  
3 45226 ด.ช.ธนภัทร กาญจน์จันทร์ 1/10  
4 45007 ด.ช.ศุภกร สายยศ 1/4  
5 45001 ด.ช.รชต สกุลดิสัย 1/4  
6 44977 ด.ช.กฤตภาส แสงหวัง 1/4  
7 45011 ด.ช.อลังการ จึงพิชาญวณิชย์ 1/4  
8 45156 ด.ช.ไชยพัทธ์ พระทองสุขสกุล 1/8  
9 45153 ด.ช.พัชรพล เพ็ญศรี 1/8  
10 43776 เด็กชายชยานันต์ หมายดี 3/11  
11 43805 เด็กชายภูริภัทร แสบงบาล 3/11  
12 43784 เด็กชายธนธรณ์ พรหมทอง 3/11  
13 43792 เด็กชายปฏิพัฒน์ พูนมั่น 3/11  
14 43766 เด็กชายกรภัทร ประมูลศรี 3/11  
15 43798 เด็กชายพิธาน ดวงดารา 3/11  
16 43352 เด็กหญิงชเนตตี เวียงสิมา 3/2  
17 43498 เด็กชายพงศ์เพชร โพธิ์สาธิ 3/5  
18 43503 เด็กชายภาคภูมิ เหมือนพร้อม 3/6  
19 43589 เด็กชายธนาศักดิ์ สบายดี 3/7  
20 43538 เด็กชายเตโชพฤต เจือจันทร์ 3/7  
21 43591 เด็กชายนราทิพย์ บุตรโสภา 3/7  
22 43660 เด็กชายวิรัตน์ บุญทวี 3/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  1 คน