ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ฟุตบอล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายอธิชา มีสิทธิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 90
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45243 ด.ช.วุฒิภัทร ปะโสทะกัง 1/10  
2 45232 ด.ช.พันชาติ เรียบร้อย 1/10  
3 45237 ด.ช.รพีภัทร พรหมดี 1/10  
4 45236 ด.ช.ภูมิรพี เกียรติมณีศรี 1/10  
5 45221 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ เถกิงผล 1/10  
6 45239 ด.ช.รัฐภูมิ ประพันธ์ 1/10  
7 45248 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุทธิกวงษ์ 1/10  
8 45283 ด.ช.ภูผา ต่างประโคน 1/11  
9 45273 ด.ช.ปวีณ์กร ประดุจชนม์ 1/11  
10 45291 ด.ช.อนันตเดช เตียวเจริญโสภา 1/11  
11 45254 ด.ช.ก่อพงศ์ สุขวิทย์ 1/11  
12 45303 ด.ช. เตชินท์ เทียหนู 1/12  
13 45309 ด.ช. พงศ์รวิช ธัญภัคสกุลวัฒน์ 1/12  
14 45313 ด.ช. พิมาย อารมณ์เพียร 1/12  
15 45318 ด.ช. วัชระ แก้วสน 1/12  
16 45335 ด.ช.คุณพัฒน์ ร่วมพัฒนา 1/13  
17 44916 ด.ช.ธาดา สุภาวหา 1/2  
18 45032 ด.ช.พัชรพล ดีอ้อม 1/5  
19 45035 ด.ช.ภูตะวัน ตนกลาย 1/5  
20 45019 ด.ช.ชิติพัทธ์ จรจรัญ 1/5  
21 44335 เด็กชายบูรพา ตระกูลโศภิษฐ์ 2/10  
22 44373 เด็กชายตนุชัย การะเกษ 2/10  
23 45070 ด.ช.นำโชค ชาวสวน 1/6  
24 45065 ด.ช.ธนกฤต พูนชัย 1/6  
25 45083 ด.ช.ภูริน ฤทธิรณ 1/6  
26 44444 เด็กชายสิรวิชญ์ สืบสาย 2/12  
27 44542 เด็กชายจารุภัทร แสงศรี 2/14  
28 44506 เด็กชายณัฐพล แรงจบ 2/14  
29 44510 เด็กชายธเนศพล จุฑาจันทร์ 2/14  
30 45163 ด.ช.วัชรพงษ์ เพลินสุข 1/8  
31 45133 ด.ช.กฤติพงศ์ สวยรูป 1/8  
32 45143 ด.ช.ณัชภัค ฉัตรดำรงสกุล 1/8  
33 4513 /  
34 45183 ด.ช.ธฤต แก่นจันทร์ 1/9  
35 44422 เด็กชายนัทดนัย เรืองรุ่งกิจสกุล 2/11  
36 44522 เด็กชายพีระวัฒน์ เรืองโรจน์ 2/13  
37 44521 เด็กชายพสธร วิภาหัสน์ 2/13  
38 44547 เด็กชายนัธทวัฒน์ ผลภฤต 2/13  
39 44553 เด็กชายธรรมรัตน์ บูรณ์เจริญ 2/13  
40 44194 เด็กชายธีรเทพ ปลื้มใจ 2/6  
41 44257 เด็กชายโยธา ปานทอง 2/7  
42 44239 เด็กชายธนภัทร สมร่าง 2/7  
43 44236 เด็กชายณัฐยศ ทิวคู่ 2/7  
44 44254 เด็กชายภูคิณ จันธิมา 2/8  
45 44312 เด็กชายอิทธิพล ทวีสุข 2/9  
46 44323 เด็กชายธนาธิป ธานีพูน 2/9  
47 43861 เด็กชายอันนานันต์ มีงามดี 3/12  
48 43769 เด็กชายกิตตินันท์ ยองทอง 3/11  
49 45225 ด.ช.ทักษ์ดนัย พรมศรี 1/10  
50 43880 เด็กชายธนวัฒน์ ทองดา 3/13  
51 43883 เด็กชายนราศักดิ์ อาจยิ่ง 3/13  
52 43439 เด็กชายตะวัน จงรัก 3/4  
53 43569 เด็กชายอนุวัฒน์ ดมหอม 3/6  
54 43501 เด็กชายพสุธา คงดวงดี 3/5  
55 43534 เด็กชายณพล จงประเสริฐวงศ์ 3/6  
56 43544 เด็กชายนนทกร ชัยประโคน 3/6  
57 43528 เด็กชายจักรภัทร สุปิรัยธร 3/7  
58 43597 เด็กชายพชร เจริญสูงเนิน 3/7  
59 43619 เด็กชายอภิทัศน์ สายกระสุน 3/7  
60 43709 เด็กชายสรัล อันชำนาญ 3/9  
61 42091 นายชินวัฒน์ กายดี 5/11  
62 44668 นายประทีป พรมมี 5/11  
63 43251 นายระพีพันธ์ สุขสวัสดิ์ 6/13  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  62 คน
เพศหญิง =  1 คน