ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม หุ่นยนต์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายมนภัทร สุธรรม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43993 เด็กชายธนวัฒน์ สมบัติกำไร 2/1  
2 43980 เด็กชายชัยภัทร ขาวงาม 2/1  
3 43981 เด็กชายชายชาติ เรียบร้อย 2/1  
4 43989 เด็กชายทักษพงศ์ ตรองอุดมสกุล 2/1  
5 44528 เด็กชายภูริช แมนเมือง 2/14  
6 44511 เด็กชายธรรมณพ สุนทรเมธี 2/14  
7 44048 เด็กชายสิปปกร ตปนียะ 2/2  
8 44081 เด็กชายภูปางรินทร์ ศรีจันทร์เวียง 2/3  
9 44076 เด็กชายปรานต์ หน่อแก้ว 2/3  
10 44072 เด็กชายธัชชัย สินทรา 2/3  
11 44069 เด็กชายธนบูรณ์ รุจางกูร 2/3  
12 44251 เด็กชายพิมลสรรค์ ลัดดาหอม 2/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  0 คน