ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายกัมปนาท พวงบุญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44421 เด็กชายนฤสรณ์ สมานรักษ์ 2/11  
2 44443 เด็กชายสิรวิชญ์ ตาทิพย์ 2/11  
3 44545 เด็กชายชินกฤษณ์ ชมบุญ 2/14  
4 44562 เด็กชายพลวัต ผลจันทร์ 2/14  
5 44578 เด็กชายสรนันท์ บูรณ์เจริญ 2/14  
6 44552 เด็กชายธรรมรักษ์ โอธินทรยุทธ 2/14  
7 44548 เด็กชายฐิติ คงวารินทร์ 2/14  
8 44556 เด็กชายปุญญาพัฒน์ ปันสน 2/14  
9 44565 เด็กชายภัทรพล บุญประสิทธิ์ 2/14  
10 44200 เด็กชายปรีดิ์รติ ยอดอินทร์ 2/6  
11 44209 เด็กชายยุทธภูมิ จันทเขต 2/6  
12 44208 เด็กชายพุฒิเมธ พอกทรัพย์ 2/6  
13 44229 เด็กชายจิมี่ มาซาลิน 2/7  
14 44234 เด็กชายณธกร ผลเกิด 2/7  
15 44238 เด็กชายทีฑายุ จันทิพย์ 2/7  
16 44243 เด็กชายนวันธร ศิลาลาย 2/7  
17 44216 เด็กชายสรวิศ เชิงหอม 2/7  
18 44224 เด็กชายกษิดิ์เดช ทองเกลี้ยง 2/7  
19 44250 เด็กชายพันธุ์ธัช นาชัยเงิน 2/8  
20 44287 เด็กชายนาธาน สกุลเจีย 2/8  
21 44290 เด็กชายยิ่งสุข บุญสุขวีระวัฒน์ 2/8  
22 44274 เด็กชายเจษฎาภรณ์ มาวัน 2/8  
23 44271 เด็กชายกิตติภพ บุญสม 2/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 04 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  23 คน
เพศหญิง =  0 คน