ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายวัชระ โกติรัมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42299 นายสกลพีร์ นิพรรัมย์ 4/1  
2 42290 นายปรีเวชญ์ มีแก้ว 4/1  
3 42302 นายอชิรวัชร์ บุญเกษ 4/1  
4 42322 นายธนพนธ์ เจาะดี 4/1  
5 42766 นายปรีชา ดีโต 4/10  
6 42273 นายณัฐพล หลวงโย 4/2  
7 42339 นายสิรวิชญ์ ชัยงาม 4/2  
8 42303 น.ส.อนุชิตา ดาบรัมย์ 4/2  
9 42420 นายวงศกร แสงสุข 4/2  
10 42311 นายคมสัน แก้วม่วง 4/4  
11 44764 น.ส.กุลปรียา พรมตวง 4/4  
12 42467 น.ส.พรกมล ไหมพรหม 4/6  
13 42556 นายถิรวิทย์ บานเย็น 4/8  
14 42298 นายศิรวิทย์ ปะวะโน 4/1  
15 42432 นายสุทธิราช มังกะโรทัย 4/4  
16 42398 นายธนภัทร ผลจันทร์งาม 4/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  3 คน