ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Chem? Chem. ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางยอดขวัญ กิ่งมณี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 421
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43297 นายเกียรติก้อง ศรีไทย 4/5  
2 45461 นายณัฐภัทร คำวงค์ 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  0 คน