ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม GSP ม.ต้น ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 22
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43327 เด็กชายนิติภูมิ เสริมศรี 2/1  
2 43311 เด็กชายกิตติภัฏ สุขสำราญ 2/1  
3 43336 เด็กชายภูมิพัฒน์ โมคศิริ 2/1  
4 43310 เด็กชายกิตติพัฒน์ นิยมตรง 2/1  
5 43346 เด็กหญิงกรกนก เวลาเกิด 2/2  
6 43374 เด็กชายภาคภูมิ ออเจษฎากุล 2/2  
7 43370 เด็กชายพีรณัฐ สาแก้ว 2/2  
8 43352 เด็กหญิงชเนตตี เวียงสิมา 2/2  
9 43347 เด็กชายกรกุล สุนทร 2/2  
10 43384 เด็กชายสุรเชษฎ์ ทรงศรี 2/2  
11 43385 เด็กชายสุวิจักขณ์ บุญมาก 2/2  
12 43373 เด็กชายไพสิฐ บุญมา 2/2  
13 43359 เด็กหญิงดารารัตน์ พิศโฉม 2/2  
14 43366 เด็กชายพลภูเกียรติ เกลี้ยงพร้อม 2/2  
15 43400 เด็กหญิงณิฐิตา สามาลย์ 2/3  
16 43408 เด็กหญิงนภษร สุวรรณกูล 2/3  
17 43394 เด็กหญิงชาลิสา เปรียบนาน 2/3  
18 43397 เด็กหญิงฐิติพร จันทร์คล้าย 2/3  
19 43560 เด็กชายวีรภัทร พรมเภา 2/6  
20 43616 เด็กชายอดิศร สมทิพย์ 2/7  
21 43598 เด็กชายพชรพล สารพันธ์ 2/7  
22 43713 เด็กชายโสภณวิชญ์ รัตนกำเหนิด 2/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  7 คน