ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ออกแบบสิ่งพิมพ์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอุรัจชา เตียงทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44872 ด.ช.ชิศณุพงศ์ กิตติวราสิทธิ์ 1/1  
2 45231 ด.ช.พรพิพัฒน์ สายเสมา 1/10  
3 45284 ด.ญ.วาสนา มานุจำ 1/11  
4 45315 ด.ช. รัชกร ผลพูน 1/12  
5 45331 ด.ช. อนุสรณ์ พันธ์ศรี 1/12  
6 45319 ด.ช. ศิรสิทธิ์ ฉัตรทอง 1/12  
7 45295 ด.ช. ก่อธรรม พรหมวงศ์ 1/12  
8 45341 ด.ช.ณรงศักดิ์ ลัทธิ 1/13  
9 45368 ด.ช.สิทธิรักษ์ พุทธานุ 1/13  
10 45059 ด.ช.ณฐนนท์ พันธ์สำโรง 1/6  
11 45053 ด.ช.เกียรติภูมิ แปะทอง 1/6  
12 45058 ด.ช.ชิษณุพงศ์ แก้วผสม 1/6  
13 45169 ด.ญ.สิริยากร ดำเนิน 1/8  
14 45203 ด.ช.วาฤทธิ์ ส่งเสริม 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  2 คน