ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายวีระยุทธ พิมวงษา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42714 นายธนกฤต คันชั่งทอง 4/10  
2 42668 นายพัสกร ชูวา 4/10  
3 42648 นายเจริญทรัพย์ สมัครสมาน 4/11  
4 42763 นายนพนรินทร์ วิภาคะ 4/15  
5 42875 นายพัชรพล งามชื่น 4/15  
6 42362 นายปุณณวิช แก้มทอง 4/4  
7 42011 นายภควัต สมบูรณ์ 5/8  
8 40799 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข 6/4  
9 40821 นายธนกร สุภิมารส 6/4  
10 40820 นายธณดล ปัญญาเอก 6/4  
11 40897 นายศุภกร สำเร็จดี 6/6  
12 43175 นายนัปตรี พึ่งสีเกล้า 6/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  0 คน