ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม หุ่นยนต์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายกฤษฎากร แก่นดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 35
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44873 ด.ช.ชิษณุพงศ์ เสียงเพราะ 1/1  
2 44870 ด.ช.กษิดิศ เอี่ยมสะอาด 1/1  
3 44871 ด.ช.กิตติพศ แก้วปลั่ง 1/1  
4 44904 ด.ช.อภิรเดช สุพรรณฝ่าย 1/1  
5 44900 ด.ช.ยศพัทธ์ มูลศาสตร์สาทร 1/1  
6 44893 ด.ช.พงศ์พนธ์ พิเนตรบูรณะ 1/1  
7 44896 ด.ช.ภวินท์ จันทร์ไผ่ 1/1  
8 44883 ด.ช.ธนบดี เฉิดฉาย 1/1  
9 45332 ด.ช. อภิรักษ์ สมบูรณ์ 1/12  
10 45414 ด.ช.วีรากร สุขกฤต 1/13  
11 45372 ด.ช.กษมา เกษรบัว 1/14  
12 44923 ด.ช.ปุริศ พรมสอน 1/2  
13 44919 ด.ช.นภัสสรพี โสรธร 1/2  
14 44969 ด.ช.เมธาสิทธิ์ โศภิษฐพันธ์ 1/3  
15 44973 ด.ช.ศุภกฤต มุ่งเจริญพร 1/3  
16 44955 ด.ช.ธนโชติ บุญแสน 1/3  
17 45023 ด.ช.ณัฐกิตติ์ จิตรดิษฐ์สกุล 1/5  
18 45061 ด.ช.ณัฐปคัลภ์ โลหะจินดา 1/6  
19 45095 ด.ช.ขจรพล หวลระลึก 1/7  
20 45160 ด.ช.รัตนพงษ์ ดวงใจ 1/8  
21 45136 ด.ช.กันตพงศ์ เจียมเมืองปัก 1/8  
22 45180 ด.ช.ชัชพงศ์ ชาติอิศรานุวัฒน์ 1/9  
23 45192 ด.ช.ปัญญพัฒ ชุบสุวรรณ 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  23 คน
เพศหญิง =  0 คน