ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักษาดินแดน ปี2 (ทุกนาย) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายศุภชัย ราชนู
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 300
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41571 นายธนวัฒน์ ปิยไพร 5/1  
2 41573 นายธนะพัฒน์ บุญญะสิริสิทธิ์ 5/1  
3 41580 นายพัทธนันท์ จิรมนัสวงศ์ 5/1  
4 41575 นายธิปก กิ่งมณี 5/1  
5 41572 นายธนวุฒิ ชูชื่นกลิ่น 5/1  
6 41587 นายวรปรัชญ์ หวังวัชรกุล 5/1  
7 41588 นายวรพงษ์ กลีบแก้ว 5/1  
8 41615 นายนภัสดล แกล้วกล้า 5/1  
9 41561 นายกฤตพจน์ ทับมะเริง 5/1  
10 41566 นายชูเกียรติ ปัชชุนาภรณ์ 5/1  
11 41594 นายศุภกฤต ศีรษะพล 5/1  
12 41636 นายอินทัช ญาตินิยม 5/1  
13 41638 นายเอกภพ สืบเทพ 5/1  
14 41569 นายณัฐพงศ์ กลกิจสุวรรณ 5/1  
15 41576 นายปกป้อง ออเจษฎากุล 5/1  
16 42021 นางสาวศศิวิมล วารีดำ 5/10  
17 41829 นายก้องเกียรติ ตระการผล 5/10  
18 41936 นายชนะ ครอบแก้ว 5/10  
19 41901 นายพรหมศพัศ ชมดี 5/10  
20 41974 นายอนุชา แสนบรรดิษฐ์ 5/10  
21 42112 นายภาคภูมิ ศุภรนนท์ 5/10  
22 41904 นายภานุพงศ์ ถนอมสัตย์ 5/10  
23 41668 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์ 5/10  
24 41942 นายธนากร เลิศงาม 5/10  
25 42168 นายวุฒิรงค์กร สายธนู 5/10  
26 42171 นายศุภณัฏฐ์ พีรเดชธัชนนท์ 5/10  
27 41914 นายวิทย์ศรุต คงสุข 5/10  
28 42010 นายพัทธนันท์ จรัสใส 5/10  
29 42020 นายศิรสิทธิ์ ดุจจานุทัศน์ 5/10  
30 41858 นายภัทรพงษ์ นามสว่าง 5/10  
31 41837 นายชูเกียรติ คิดนุนาม 5/10  
32 41867 นายวีรพล ชาติประสพ 5/10  
33 41763 นายภูดิท บินไธสง 5/11  
34 41888 นายชาญชัย ใจกล้า 5/11  
35 44673 นายอัลลัล วิลเลี่ยม 5/11  
36 41924 นายอรชุน สงวนชื่อ 5/11  
37 41722 นายอธิพัชร์ สิทธิวัฒนรัตน์ 5/11  
38 44666 นายธัญวิสิษฐ์ ประเสริฐศรี 5/11  
39 41990 นายฐนกร ศรกล้า 5/11  
40 41843 นายณัฐวัฒน์ ฉัตรพิทักษ์กุล 5/11  
41 42035 นายกิติบดี ชุ่มดี 5/11  
42 41989 นายไชยฤทธิ์ ยศวิจิตรไพศาล 5/11  
43 42114 นายภูมิพัฒน์ สุขน้อย 5/11  
44 42094 นายธนกร สมบูรณ์การณ์ 5/11  
45 41892 นายณรงค์วิชิต ดัชถุยาวัตร 5/11  
46 44669 นางสาวพรหมเรขา ศรีคิรินทร์ 5/11  
47 41733 นายจิรัฐติกุล สายกระสุน 5/11  
48 42236 นางสาวเสาวณีย์ เปรียบกล้า 5/12  
49 42086 นายจารุวิทย์ ทัพพันธ์ชัย 5/12  
50 41868 นายศตวรรษ พรมศรี 5/12  
51 42109 นายพันศักดิ์ บุญเปล่ง 5/12  
52 42037 นายคมชาญ มีเจริญ 5/12  
53 41926 นายอัสนี สร้อยทอง 5/12  
54 44676 นายณัฐวัฒน์ ลานกิ่ง 5/12  
55 42125 นายสุรโชค หุ้มกระโทก 5/12  
56 42120 นายศักราช ไพโรจน์สถิตธาดา 5/12  
57 41775 นายอรรคพล รัตนโชติ 5/12  
58 41957 นายพีรพงษ์ มีหาญเสมอ 5/12  
59 41890 นายชาญณรงค์ คุ้มปรางค์ 5/12  
60 44677 นายเตชินท์ ชัยงาม 5/12  
61 44696 นายวุฒิพงษ์ ดีเลิศ 5/13  
62 42148 นายธนกร ประเสริฐสุข 5/13  
63 42220 นายศุภณัฐ ดีสม 5/13  
64 41979 นายอัมรินทร์ ภางาม 5/13  
65 41994 นายณัฐวัฒน์ พริ้งเพราะ 5/13  
66 42032 นายกัญจน์ณุพันธุ์ เทพรำพึง 5/13  
67 41789 นายธณกร ศรีตุลานุกค์ 5/13  
68 41949 นายปณชัย สาคะนิล 5/13  
69 42113 นายภูธิป ลายทอง 5/13  
70 42219 นายศวัสกร ชื่นงาม 5/13  
71 42192 นายชัชรัณ ปัญญาเอก 5/13  
72 44690 นายธีรเดช ใจเที่ยง 5/13  
73 44691 นายธีรพงษ์ ดีอยู่ 5/13  
74 42134 นายกิตติ ลิ้มวัชรากูล 5/13  
75 44697 นายศิวกร ทองขนอน 5/13  
76 41704 นายพงศธร ผูกดวง 5/14  
77 41968 นายศิวกร เขมะปัญญา 5/14  
78 41739 นายถิรวิทย์ สุรชิต 5/14  
79 41792 นายธีรภัทร บุตรเทศน์ 5/14  
80 41770 นายศุภกิจ ไวแสน 5/14  
81 41948 นายบูรพา เจือจันทร์ 5/14  
82 41767 นายวีรวุฒ จีนมะโน 5/14  
83 44716 นายวิชชานนท์ เสงี่ยม 5/14  
84 44745 นางสาวเฉลิมขวัญ สุดใจ 5/15  
85 44734 นางสาวสุณัฐญา พ่อค้า 5/15  
86 44725 นางสาวณัฐธภา รถพูน 5/15  
87 41817 นายสหฤทธิ์ พิมพ์ทอง 5/15  
88 41761 นายภัควัฒน์ บุญเย็น 5/15  
89 42123 นายสรายุทธ์ ลาหัวโทน 5/15  
90 41941 นายธนพล แซ่จึง 5/15  
91 42002 นายธนากร พงค์พีระ 5/15  
92 41977 นายอัครพล สุภิมารส 5/15  
93 42205 นายนำโชค พิกุลงาม 5/15  
94 42082 นายกัญจน์ณุพงศ์ เทพรำพึง 5/15  
95 41987 นายชนวีร์ เจือจันทร์ 5/15  
96 41982 นายก่อเกียรติ ฉัตรทอง 5/15  
97 41927 นายอิทธิกร พรมคง 5/15  
98 41748 นายบุรินทร์ ชินรัมย์ 5/16  
99 42097 นายธนวัฒน์ หวนหอม 5/16  
100 42214 นายภูริทัต รุ่งสันเทียะ 5/16  
101 41818 นายสุทธิภัทร มาลาทอง 5/16  
102 42203 นายธีรพันธ์ แซ่ลี้ 5/16  
103 42210 นายพีรพล พลังวัฒนกุล 5/16  
104 42221 นายสมพร ผ่องใส 5/16  
105 42162 นายยศพล สุดตลอด 5/16  
106 42049 นายธนดล บุญอุ่น 5/16  
107 42126 นายอภิสิทธิ์ สามพลกรัง 5/16  
108 42069 นายสัตยา จันทพันธ์ 5/16  
109 44738 นายชินวร อยู่ยอด 5/16  
110 44743 นางสาวสายฝน อุนัยบัน 5/16  
111 42132 นายกฤษชัย หิงทอง 5/16  
112 41635 นายอรัณย์ธรรม เกื้อทาน 5/2  
113 41563 นายไกวัล ชุบสุวรรณ 5/2  
114 41697 นายนทีธร จันทา 5/2  
115 41564 นายคฑาวุธ เกษาพันธ์ 5/2  
116 41610 นายชนินทร์ ผลเกิด 5/2  
117 41593 นายศาสตราวุธ รุ่งเรือง 5/2  
118 41596 นายสิรวิชญ์ สุภิษะ 5/2  
119 41802 นายพีรพัฒน์ ประถมปัทมะ 5/2  
120 41642 นายเจนณรงค์ อาจยิ่ง 5/2  
121 41586 นายวชิรกรณ์ สมัครสมาน 5/2  
122 41599 นายอิศยศ ชูยศ 5/2  
123 41640 นายกลวัชร เจริญชัยสงค์ 5/2  
124 41637 นายเอกปีติ ธรรมวิหารคุณ 5/2  
125 41607 นายจิตติภูมิ เสาสูง 5/2  
126 41633 นายสุรศักดิ์ สันทาลุนัย 5/3  
127 41608 นายเจษฎากรณ์ จีนปาน 5/3  
128 41611 นายชาญวิทย์ ต่างประโคน 5/3  
129 41661 นายพลวัฒน์ ปุ่นโพธิ์ 5/3  
130 41604 นายกิตติศักดิ์ พันธ์พรสม 5/3  
131 41613 นายณัฐวุฒิ พิศวง 5/3  
132 41880 นางสาวกัญญารัตน์ ปะทะรัมย์ 5/3  
133 41585 นายพุฒิพงศ์ ภูพลผัน 5/3  
134 42127 นายอภิสิทธิ์ แสงเพ็ง 5/3  
135 41712 นายภาสพล วังงาม 5/3  
136 41634 นายอธิพร สว่างสิริทิพย์ 5/3  
137 41759 นายพีรวัส กมุทติรา 5/3  
138 41674 นายอานันท์ เหลืองพัฒนผดุง 5/3  
139 41628 นายวีระพล เอียกิจไพศาล 5/3  
140 41648 นายณิชกุล ศรีเมือง 5/3  
141 41812 นายวริศ วิเศษโวหาร 5/3  
142 41650 นางสาวตะวันฉาย ลินลา 5/4  
143 41656 นายนรภัทร เสาเกลียว 5/4  
144 41659 นายปัณณธร สุวรรณฑา 5/4  
145 41791 นายธีรพงศ์ ทราจารวัตร 5/4  
146 41672 นายอมร โพธิ์สุวรรณ 5/4  
147 41624 นายพริษฐ์ สุรศร 5/4  
148 41753 นายพงษ์ธเนศ นามสวัสดิ์ 5/4  
149 41601 นายกฤติน นิธิวัฒนพงษ์ 5/4  
150 41797 นายปุณยวัจน์ เสสสุวรรณ 5/4  
151 41758 นายพีรพัฒน์ ศรีสุวัฒน์ 5/4  
152 41622 นายพรเทพ สายสอน 5/4  
153 41630 นายสหรัถ ศรีระอุดม 5/4  
154 41646 นายณพงศ์ ประสมศรี 5/4  
155 41743 นายธฤต ทองเปลว 5/4  
156 41600 นายกนกพล เตียวเจริญกุล 5/4  
157 41641 นายจิรัฏฐ์ เงางาม 5/4  
158 41581 นายพันธกานต์ ดอกเชื้อเอม 5/4  
159 41570 นายทีปกร ไพโรจน์ 5/4  
160 41771 นายสิทธิพล สุขจิต 5/4  
161 41723 นายอภิสิทธิ์ ศรีสอาด 5/5  
162 41631 นายสันติภาพ แซ่ตั้ง 5/5  
163 41702 นายปองธรรม สร้อยระย้า 5/5  
164 41757 นายพิชญุตม์ สายเชื้อ 5/5  
165 41644 นายชนาธิป อรไทวรรณ 5/5  
166 44597 นายชัยภัทร สุนทรวีระ 5/5  
167 44610 นายสิรภพ รุขะจี 5/5  
168 41617 นายบุญญฤทธิ์ สุขจิตร 5/5  
169 44608 นายวัชรินทร์ สีดา 5/5  
170 41662 นายพิชเญศ แอบศรีหาด 5/5  
171 41654 นายนนทวัฒน์ ช่างพินิจ 5/5  
172 41655 นายนพนันต์ พุตดอน 5/5  
173 41700 นายบัณฑิต จันทร์โท 5/5  
174 41689 นายดนย์ ประธาน 5/5  
175 41779 นายคณาธิป นิยมไทย 5/5  
176 41741 นายธนพล ไทยยิ่ง 5/5  
177 41649 นายต้นตระกูล จันทร์แดง 5/6  
178 41786 นายณัฐนันท์ ทองเปลว 5/6  
179 44616 นายทักษิณ สามารถ 5/6  
180 44621 นายพูนอนันต์ เจนจบ 5/6  
181 41788 นายทักษิณ บูรณ์เจริญ 5/6  
182 41755 นายพนมพร รักษ์คิด 5/6  
183 42007 นายประวิช ชำนาญเชื้อ 5/6  
184 41715 นายฤทธิ์ธัญกร แสนคม 5/6  
185 41696 นายธรรมโรจน์ เจือจันทร์ 5/6  
186 41699 นายนัฐวุฒิ วงษ์เจริญ 5/6  
187 41768 นายศุภกร พุทธานุ 5/6  
188 41694 นายธนพล ทองเพชร 5/6  
189 41844 นายธนดล พรหมแก้ว 5/6  
190 41885 นายจีรเดชน์ เตชะพัวพิทย์ 5/6  
191 41760 นายพีรันธร ดียิ่ง 5/6  
192 41787 นายณัฐภัทร พบบุญ 5/7  
193 41794 นายนวพรรษ จันทป 5/7  
194 41801 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ 5/7  
195 44632 นายมานะ ยิ่งรุ่งโรจน์ 5/7  
196 41836 นายชุติพนธ์ แสงโพธิ์ 5/7  
197 42009 นายพัชรพล ฉันท์ทอง 5/7  
198 41729 นายกษมา คำบุญฐิติสกุล 5/7  
199 44628 นายคณิศร หอมขจร 5/7  
200 44629 นายนิรมิตร เหมาะชาติ 5/7  
201 44633 นายศุภกาญจน์ ประชุมฉลาด 5/7  
202 41850 นายบุญญฤทธิ์ ชมบุญ 5/7  
203 41809 นายฤทธา ทองนำ 5/7  
204 41680 นายจิรยุทธ์ ศรีสุนทร 5/7  
205 41776 นายอานนท์ ประธาน 5/7  
206 41579 นายพลกฤษณ์ สุ่มมาตย์ 5/7  
207 41964 นายรัฐวิทย์ สกุลธีรสิทธิ์ 5/7  
208 41706 นางสาวพัชรลดา รุจิยาปนนท์ 5/5  
209 41799 นายพงศ์พณิช เสาสุด 5/8  
210 41726 นายกรกช มนเพียรจันทร์ 5/8  
211 41865 นายวงศธร ศรีศันสนีย์ 5/8  
212 41744 นายธัญณภัทร นิ่มสำราญ 5/8  
213 41928 นายอุกฤษฏ์ สมเป็น 5/8  
214 41916 นายศรรัก ท้วมดี 5/8  
215 41861 นายภูวเดช จันทร์เพชร 5/8  
216 41798 นายพงศธร ธุรานุช 5/8  
217 41803 นายพีรพัฒน์ สมบัติ 5/8  
218 41707 นายพิชเญศ บริบูรณ์ 5/8  
219 44643 นายภัทรธานี กรองทอง 5/8  
220 44645 นายยศวัฒน์ วงศ์นพเศรษฐ 5/8  
221 44657 นางสาวเสาวนีย์ พันธ์ศรี 5/9  
222 42042 นางสาวฉัตรลดา บุตรงาม 5/9  
223 42096 นางสาวธนภรณ์ หงษ์อินทร์ 5/9  
224 41780 นายจักราวุธ เจริญ 5/9  
225 41918 นายศุภวิชญ์ เหลื่อมล้ำ 5/9  
226 41882 นายโกศล จันทร์กล้า 5/9  
227 42019 นายวิภาส ชมอินทร์ 5/9  
228 41944 นายธวัชชัย หวังเจริญ 5/9  
229 41886 นายชนม์ชนก พะนิรัมย์ 5/9  
230 44652 นายนิธิภพ วุฒิยา 5/9  
231 44656 นายสิทธินนท์ สุขแสวง 5/9  
232 42211 นายภาคภูมิ ศิริมา 5/9  
233 45417 นายณัฐวุฒิ พระโพ 5/9  
234 41993 นายณัฐพล เครือเนียม 5/9  
235 44649 นายทรัพย์มงคล กันทะเนตร 5/9  
236 41851 นายปรมินทร์ พิทักษ์การ 5/9  
237 44648 นายทยุต สิงห์ชัย 5/9  
238 42013 นายภาณุพงษ์ ศิริมา 5/9  
239 41645 นายชานน บุญเลื่อน 5/9  
240 41074 นายธนธรณ์ เหมือนศรี 6/12  
241 43174 นายชวัลวิทย์ จำปาจีน 6/6  
242 43194 นายธีรภัทร หอมขจร 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 22 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  229 คน
เพศหญิง =  13 คน