ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอัมพร คนึงเพียร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45279 ด.ช.พูนสิน หวังผล 1/11  
2 45387 ด.ช.ธรรศศดิศ บุญยิ่ง 1/14  
3 44912 ด.ช.ธนธรณ์ เจาะดี 1/2  
4 45004 ด.ช.ราชภักดิ์ พรหมแก้ว 1/4  
5 44995 ด.ญ.นรินทร์พร อินนา 1/4  
6 45196 ด.ช.ภูมิรินทร์ กิ่งแก้ว 1/9  
7 44428 เด็กชายพงศธร แสงจันทร์ 2/10  
8 44418 เด็กชายธนัท ประสงค์สุข 2/11  
9 44432 เด็กชายภูผา อมรชัย 2/11  
10 44412 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ยังคง 2/11  
11 44425 เด็กชายปวริศร์ อาษานอก 2/11  
12 44419 เด็กชายธีรภัทร ผจญดี 2/11  
13 44390 เด็กชายภูริณัฐ พวงไพบูลย์ 2/11  
14 44417 เด็กชายทองไท กันนุฬา 2/11  
15 44481 เด็กชายวิภู ไววิทย์ 2/12  
16 44555 เด็กชายปฐมพร คนดี 2/14  
17 44040 เด็กชายภาสวีร์ ปรากฎดี 2/2  
18 44112 เด็กชายเทพประทาน แปลงดี 2/4  
19 44150 เด็กชายนพรัตน์ ศรีบุรมย์ 2/5  
20 44146 เด็กชายณัฐภัทร กันยา 2/5  
21 44348 เด็กชายวงศกร นูพิมพ์ 2/9  
22 43699 เด็กชายพิตรพิบูล บุญยิ่ง 3/10  
23 43689 เด็กชายธนพล แซ่เตียว 3/10  
24 43713 เด็กชายโสภณวิชญ์ รัตนกำเหนิด 3/10  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  23 คน
เพศหญิง =  1 คน