ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางปภาดา เจียมเมืองปัก
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42810 นายธนภัทร สุภาษา 4/11  
2 42845 นายกัมพล นุตโร 4/12  
3 42823 นายพรสวรรค์ ยอดพรหม 4/14  
4 42809 นายธนกร เริ่มปลูก 4/15  
5 42806 นายฐิติพงษ์ แก้วดวงใหญ่ 4/15  
6 44771 นายปรัชญา โพธิ์ทอง 4/4  
7 42571 นายพชร สายไทย 4/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  0 คน