ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางดลนภา พุ่มพุฒ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43803 เด็กชายภาณุวิชญ์ สมานสุข 3/11  
2 43800 เด็กชายภคพล หมายกล้า 3/11  
3 43808 เด็กชายรักเดช พวงไพบูลย์ 3/11  
4 43785 เด็กชายธนากร ลาชัย 3/11  
5 43812 เด็กชายสรวิศ รัชทินพันธ์ 3/11  
6 43778 เด็กชายชิษณุพงศ์ เชื้อดี 3/11  
7 43889 เด็กชายปรมี ศรีรินทร์ชัย 3/13  
8 43892 เด็กชายพงศกร แซ่เตียว 3/13  
9 43863 เด็กชายกัปน์กันดิศ บุญผ่อง 3/13  
10 43897 เด็กชายภูผา ปิ่นเย็น 3/13  
11 43864 เด็กชายขจรนาม บุญราศรี 3/13  
12 43926 เด็กชายนพรุจ จันทร์ดีศรี 3/14  
13 43426 เด็กชายสิรภพ หงษ์สูง 3/3  
14 43391 เด็กชายเกียรติศักดิ่ ฤกษะเสน 3/3  
15 43425 เด็กชายสรจักร จารุเสฏฐิโน 3/3  
16 43655 เด็กชายภูวเนศวร์ วรโชติสิทธินนท์ 3/9  
17 43969 เด็กชายณัฐวุฒิ อุทัยเภตรา 3/9  
18 43710 เด็กชายสัญธนา พานิชรัมย์ 3/9  
19 43656 เด็กชายมงคลสวัสดิ์ เต็นตารัมย์ 3/9  
20 43641 เด็กชายธนกฤต เพชรจันทร์ 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  0 คน