ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42382 นายสิรวิชญ์ มาประจวบ 4/12  
2 42375 นายวริศ อังคสิทธิ์ 4/14  
3 42378 นายศิฑาพงศ์ ประภากรพิพัฒน์ 4/2  
4 42414 น.ส.ปิยะฉัตร สายแก้ว 4/5  
5 42356 นายธนโชติ ใจกล้า 4/5  
6 42062 นางสาววิภาดา ปรากฏรัตน์ 5/12  
7 42068 นายสหชาติ จิตติลาภ 5/12  
8 42061 นางสาวรพีพรรณ หวังสุดดี 5/12  
9 41811 นายวชิรวิทย์ ทิพรักษ์ 5/12  
10 42058 นายพิสิฐกร อินทร์งาม 5/13  
11 42059 นายภูมินทร์ ช่อทับทิม 5/14  
12 42074 นายอนพัทย์ ธานี 5/15  
13 42146 นางสาวทิตาภรณ์ โต๊ะงาม 5/16  
14 42235 นางสาวทักษพร ชุมนวล 5/16  
15 40517 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส 6/1  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  5 คน