ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม IT. D.I.Y ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวไลลา อุดมทวีพร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42829 นายวัฒนศิลป์ สิมมา 4/15  
2 42791 นายอัศวเทพ สุดใจ 4/15  
3 42672 นายภูริช สังข์สาลี 4/16  
4 42516 นายพีรทัต ชูเชิด 4/8  
5 42065 นายศุภากร พื้นบน 5/14  
6 41687 นายณฐกร สุสาระโพธิ์ 5/14  
7 44715 นายภาสกร ขบวนกล้า 5/14  
8 44624 นางสาวสุณิสา อุปถัมภ์ 5/6  
9 44615 นางสาวณัฐณิชา เสาวคำ 5/6  
10 43218 นางสาวพุทธชาติ วงษ์เจริญ 6/10  
11 40833 นางสาวพรรณิภา แผนใหญ่ 6/10  
12 41087 นางสาวปาริณี สมศรี 6/15  
13 43278 นางสาวเพชรไพลิน คำผาย 6/15  
14 43282 นายวีรพงศ์ ถะเกิงสุข 6/15  
15 43288 นางสาวอัญชิสา โสภา 6/15  
16 41127 นางสาวณัฐชยา สุกัน 6/15  
17 41111 นางสาวอรสา เรืองรุ่งศรี 6/16  
18 41112 นางสาวอัจฉราพร ดวงดี 6/16  
19 43294 นางสาวชาลิษา สายบุตร 6/16  
20 41075 นางสาวธนภรณ์ ฉายแก้ว 6/16  
21 43138 นางสาวสุธิยา สุขอยู่ 6/3  
22 40559 นางสาวอธิการ ดีพร้อม 6/3  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  14 คน