ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวกวิตา อินธิสาร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44882 ด.ช.ธนธรณ์ จันทร์กลาง 1/1  
2 45287 ด.ช.ศุภเดช แก้วจันทร์ 1/11  
3 45328 ด.ช. หฤษฎ์ สาแก้ว 1/12  
4 44936 ด.ช.สรณ์เชษฐ์ วรกิตสิทธิสาธร 1/2  
5 44988 ด.ช.ธนวัฒน เกลียวทอง 1/4  
6 45072 ด.ช.ปัณณธร จรุงจิตตานุสนธิ์ 1/6  
7 45099 ด.ช.จิรโชติ เพิ่มดี 1/7  
8 44410 เด็กชายฐิติวัสส์ โคตชัย 2/11  
9 44467 เด็กชายปุณณพัชร แสวงสุข 2/12  
10 44144 เด็กชายณัฐชนน ยอดเพชร 2/5  
11 44197 เด็กชายนันทพัทธ์ สุดสงวน 2/6  
12 44301 เด็กชายศักดิ์ครินทร์ ภาสดา 2/9  
13 43416 เด็กชายพสิน อังศุวัฒนา 3/3  
14 43413 เด็กชายปัณณวัชร แสวงสุข 3/3  
15 43420 เด็กชายรชต ปลั่งกลาง 3/3  
16 43452 เด็กชายพลวัฒน์ ผ่องใส 3/4  
17 43458 เด็กชายภูริศักดิ์ จันทรารักษ์ 3/4  
18 43441 เด็กชายธนวัฒน์ ชุมชัยเวทย์ 3/4  
19 43474 เด็กชายอัครพล ศรีดา 3/4  
20 43453 เด็กชายพาทิศ คงคาเขตร 3/4  
21 43430 เด็กชายกฤตบุญ มานา 3/4  
22 43469 เด็กชายสุธินันท์ ประพันธ์ 3/4  
23 43457 เด็กชายภาสกร บุญสด 3/4  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  23 คน
เพศหญิง =  0 คน